Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 384/2020Usnesení NS ze dne 22.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.384.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 384/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., identifikační číslo osoby 27242617, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému T. B., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce pro 26 046 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 374/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 374/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem v Zábřehu, Masarykovo náměstí 4, požádal dne 28. 5. 2020 Okresní soud v Břeclavi o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 26 046 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 17. 7. 2020, č. j. 41 EXE 374/2020-17, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že povinný neprochází centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel. Podle sdělení úřadu Městyse Moravská Nová Ves není známo, že by se povinný na adrese uváděné oprávněným zdržoval. Exekuční titul byl povinnému doručen na adresu trvalého bydliště na Slovensku.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. v obdobných situacích vychází při určení místní příslušnosti ze zásady hospodárnosti řízení.

V tomto případě nelze určit exekuční soud povinného ve smyslu § 42 (nemá být § 45 ?) odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný na území České republiky nemá místo trvalého pobytu a ani místo pobytu cizince. Nelze rovněž postavit najisto, zda na území České republiky pobývá a zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, který v řízení již některé úkony učinil a v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště (Městys Moravská nová Ves).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Břeclavi soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 9. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru