Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 322/2020Usnesení NS ze dne 22.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.ND.322.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 322/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., identifikační číslo osoby 27242617, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému J. P., narozenému XY, bytem v XY, o pověření a nařízení exekuce pro 10 451 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 933/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp zn. 25 EXE 933/2020 projedná a rozhodne Okresní soud Brno-venkov.

Odůvodnění:

JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem v Brně, Veveří 125, požádal dne 26. 5. 2020 Okresní soud v Uherském Hradišti o udělení pověření k vedení exekuce proti povinnému pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 10 451 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 23. 6. 2020, č. j. 25 EXE 933/2020-23, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění soud uvedl, že povinný nemá hlášen pobyt na území České republiky a není ani známo, zda má povinný v České republice majetek (tuto skutečnost však soud nezkoumal).

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněného pověřen provedením exekuce, a to i s ohledem ke skutečnosti, že oprávněná označila v exekučním návrhu adresu povinného ve Slovenské republice [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013, či ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Nd 122/2017 (dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud Brno-venkov tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 9. 2020

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru