Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 29/2021Usnesení NS ze dne 25.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:22.ND.29.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 29/2021-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněné Pražské energetiky, a. s., IČO 60193913, se sídlem v Praze 10, Na hroudě 1492/4, proti povinnému S. S., narozenému XY, neznámého pobytu, naposledy bytem XY, o návrhu na nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 530/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 530/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 byl dne 23. 10. 2020 doručen návrh na nařízení exekuce.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 11. 2020, č. j. 36 EXE 530/2020-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“). Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne. Uvedl, že adresu uvedenou v záhlaví rozhodnutí měl povinný naposledy hlášenou do 11. 12. 2018, v současnosti nemá povinný povolen žádný pobyt na území České republiky; nelze tak zjistit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti a o změně dalších zákonů („exekuční řád“).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, zpravidla vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř., v takovém případě určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V nyní projednávané věci proto Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti vyšel ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo exekuční řízení zahájeno a který již v řízení některé úkony učinil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru