Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 270/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.270.2017.1
Dotčené předpisy
§ 14 odst. 1 o. s. ř.|§ 14 odst. 4 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

22 Nd 270/2017-603

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně K. Š., proti žalované České republice – Okresnímu soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě – Porubě, U Soudu 4/6187, o určení trvání pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 81/2013-353, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Petra Gemmela, uplatněné žalobkyní v řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2017, č. j. 16 Co 4/2017-548, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017, takto:

I. Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Doležílek, není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017.

II. K námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petra Gemmela se jako k nepřípustné nepřihlíží.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 17. 3. 2016, č. j. 85 C 81/2013-353, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení, že pracovní poměr mezi zaměstnavatelem ČR – Okresním soudem v Ostravě a zaměstnankyní K. Š. po datu 10. 4. 2013 nadále trvá (výrok I.), a žalované nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 600 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, a dále žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 300 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, řízení o něm je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017. V dovolání vznesla námitku podjatosti soudců Nejvyššího soudu JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Petra Gemmela. Námitku podjatosti odůvodnila tím, že počátek šikany proti její osobě spadá do období výkonu funkce JUDr. Jiřího Doležílka coby předsedy Krajského soudu v Ostravě. Označila ho za „kariéristu“, který „hluboce eticky upadl“ a ve vyřizování případu představuje „vážné ohrožení, či přímo ztrátu záruk nestrannosti a nezaujatosti“. Podjatost soudce JUDr. Petra Gemmela spatřuje v tom, že býval soudcem Krajského soudu v Ostravě, a jako člen kárného senátu Nejvyššího správního soudu „pasivně a bezcitně přihlížel její profesní likvidaci“.

K projednání dovolání a rozhodnutí o něm je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu pro rok 2017 příslušný senát 21 Cdo tohoto soudu složený ze soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého.

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Doležílek, který má podle rozvrhu práce společně s dalšími soudci JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., a JUDr. Pavlem Malým, v senátě 21 Cdo věc projednat, a jehož se námitka podjatosti týká, ve svém vyjádření uvedl, že nemá žádný vztah k věci ani k účastníkům řízení. Osoba žalobkyně je mu známa z doby, kdy byla soudkyní Krajského soudu v Ostravě, u něhož působil v letech 1992 - 2012 jako soudce a od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2012 jako předseda tohoto soudu.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2017 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017 předložena senátu 22 Cdo.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Pochybnosti o nepodjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiřího Doležílka dovolatelka dovozuje pouze z toho, že se jedná o bývalého soudce a později i předsedu Krajského soudu v Ostravě, který navíc v době, kdy dovolatelce zanikla funkce soudkyně, na Krajském soudě v Ostravě již nepůsobil. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci. Podle vyjádření soudce JUDr. Jiřího Doležílka, nemá žádný (z hlediska jeho možného vyloučení z projednávání dovolání a rozhodnutí o něm) právně relevantní vztah k dané konkrétní věci či k účastníkům řízení. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jeho osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Doležílek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017.

Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených rozvrhem práce soudu. Z toho vyplývá, že námitku podjatosti lze uplatnit jen ve vztahu k těm soudcům, kteří jsou určeni ve věci rozhodovat; k námitce směřující proti jiným soudcům téhož senátu soud rozhodující o námitce podjatosti nepřihlíží (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2007, sp. zn. 33 Nd 107/2007, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz).

Dovolatelka své výhrady směřuje i proti soudci Nejvyššího soudu JUDr. Petru Gemmelovi, který podle rozvrhu práce není určen k rozhodování o dovolání ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 3462/2017. Námitka podjatosti je tedy v tomto rozsahu úkonem, který není za řízení přípustný a k němuž se nepřihlíží (§ 41a odst. 3 o. s. ř.), když nemůže mít žádný vliv na probíhající řízení o dovolání. Proto Nejvyšší soud rozhodl ve výroku II., že se k námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petra Gemmela jako k nepřípustné nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru