Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 245/2019Usnesení NS ze dne 31.07.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:22.ND.245.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 245/2019-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., IČO 00001350, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů 1051/2, proti povinnému L. F., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 228/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 228/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 4. 3. 2019 podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 161 978,46 Kč s příslušenstvím přiznané jí rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 1. 10. 2018, č. j. 5 C 294/2017-57, jenž nabyl právní moci dne 19. 12. 2018 a vykonatelnosti dne 28. 12. 2018. Dne 5. 3. 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Petr Kocián Okresní soud v Kroměříži o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 12. 4. 2019, č. j. 32 EXE 228/2019-22, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. Uvedl, že v exekučním návrhu označená povinná osoba není zapsána v Centrální evidenci obyvatel České republiky a současné místo pobytu povinného není na území České republiky známo. Poznamenal, že v exekučním návrhu je uvedeno bydliště povinného na adrese XY. Uzavřel, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudů České republiky chybí.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád (dále „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo místo pobytu povinného na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno [obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 29 Nd 388/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 33 Nd 64/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 22 Nd 370/2014 (všechna tato rozhodnutí jsou dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Kroměříži tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. 7. 2019

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru