Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 228/2002Usnesení NS ze dne 11.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.ND.228.2002.1
Dotčené předpisy

§ 89a předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 228/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jany Hráchové ve věci žalobce Š., s. r. o., zastoupeného advokátem, proti žalovanému R. H., o zaplacení částky 309 916,94 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 216/2002, o nesouhlasu Okresního soudu v Novém Jičíně s postoupením věci, takto:

Nesouhlas Okresního soudu v Novém Jičíně s postoupením věci usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. června 2002, č. j. 31 C 216/2002-20, je důvodný.

Odůvodnění:

Žalobce u Městského soudu v Praze uplatnil nárok na zaplacení částky 309 916,94 Kč s příslušenstvím z titulu plnění podle leasingové smlouvy uzavřené mezi účastníky.

K návrhu uvedeného soudu, podle něhož se nejedná o obchodní závazkový vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti ve smyslu § 9 odst. 3 OSŘ, který upravuje věcnou příslušnost, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. února 2002, č. j. Ncp 2215/2001-12, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci v prvním stupni je věcně příslušný okresní soud a že po právní moci usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 6. června 2002, č. j. 31 C 216/2002-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Novém Jičíně jako soudu místně příslušnému. Toto rozhodnutí odůvodnil tím, že i když mezi účastníky byl uzavřen závazkový vztah podle obchodního zákoníku, nejedná se o obchodní věc a proto nelze použít ani (níže citované) ustanovení § 89a OSŘ. Určení Obvodního soudu pro Prahu 5 jako soudu místně příslušného má podle názoru tohoto soudu jen technickou povahu a podle § 105 OSŘ není vyloučeno, aby tento soud při zkoumání své místní příslušnosti dospěl k závěru, že v této věci není soudem místně příslušným.

Okresní soud v Novém Jičíně předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o jeho nesouhlasu s postoupením věci, který odůvodnil tím, že jestliže si účastníci písemně dohodli, že jejich vztahy ze smlouvy o pronájmu ojetého vozidla se řídí obchodním zákoníkem a že pro spory vzešlé z této smlouvy je příslušný soud sídla žalobce, je jejich vztah z procesního hlediska věcí obchodní (R 1/2000) a jejich dohoda o prorogaci podle § 89a OSŘ je platná. Za této situace je místně příslušným soudem obecný soud žalobce, tj. Obvodní soud pro Prahu 5. Tento závěr není v rozporu s rozhodnutím Vrchního soudu, který v rámci rozhodování o věcné příslušnosti zkoumal, zda jde o obchodní závazkový vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

Nesouhlas Okresního soudu v Novém Jičíně s postoupením věci Obvodním soudem pro Prahu 5 je důvodný.

Podle § 89a OSŘ účastníci řízení v obchodní věci se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnou výlučnou. Taková smlouva nebo její ověřený opis musí být doloženy již v žalobě (návrhu na zahájení řízení).

Jestliže žalobce v návrhu na zahájení řízení doložil, že účastníci se písemně dohodli na tom, že vztahy mezi účastníky vyplývající ze smlouvy o pronájmu ojetého vozidla se řídí obchodním zákoníkem (§ 262 odst. 1 ObchZ) a že pro spory z této smlouvy je příslušný soud podle sídla společnosti (§89a OSŘ), je závazkový vztah mezi účastníky závazkovým vztahem obchodním a spor mezi nimi je z procesního hlediska obchodní věci. Na tomto závěru nemůže nic změnit rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z 21. 2. 2002, který posuzoval věcnou příslušnost soudů, a jímž skutečně nebyla založena místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5. Ten je však soudem místně příslušným s ohledem na ujednání účastníků podle § 89a OSŘ, když výlučná příslušnost v dané věci nepřichází v úvahu. Dohoda o místní příslušnosti podle § 89a OSŘ se může týkat všech obchodních věcí, tj. i věcí patřících do věcné příslušnosti okresních soudů.

Nejvyšší soud jako soud nadřízený (§ 12 odst. 3 věta první OSŘ) proto podle § 105 odst. 3 OSŘ rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2002

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru