Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 186/2017Usnesení NS ze dne 20.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.186.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 186/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 – Chodově, Tomíčkova 2144/1, IČO: 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Jankovcova 1518/2, proti povinnému P. D., o pověření a nařízení exekuce pro 6 124 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 58 EXE 3/2017, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 58 EXE 3/2017, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Mgr. Jan Beneš, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem v Praze 6, Liborova 405/14, požádal Okresní soud v Novém Jičíně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 6 124 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 28. 4. 2017, č. j. 58 EXE 3/2017-32, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po právní moci rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že povinný se nenachází v centrální evidenci obyvatel, ze sdělení cizinecké policie se podává, že jej nebylo možné nalézt v Cizineckém informačním systému. Soud se pokusil postoupit věc Okresnímu soudu v Jičíně, ale pro jeho nesouhlas s postoupením byla celá věc vrácena Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2). Je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí (odstavec 3).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013, či ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Nd 122/2017 (dostupná na www.nsoud.cz)].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 6 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. června 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru