Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 155/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.ND.155.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 155/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka v exekuční věci oprávněného M. K., zastoupeného Mgr. Petrem Galiou, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Sovova 709/5, proti povinnému STAY ACTIVE INC., se sídlem Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, pro 5.820,- Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 5089/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 5089/2013 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Exekutor JUDr. Jiří Bulva se sídlem v Praze 9, Jablonecká 322, podal Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 5.820,- Kč. Návrh na nařízení exekuce byl doručen dne 18. ledna 2013 do Exekutorského úřadu Praha 1.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 26. března 2013, č. j. 25 EXE 5089/2013-8, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce na základě usnesení téhož soudu ze dne 23. července 2013, č. j. 30 EC 5409/2011-26, je v pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný má sídlo v Seychelské republice.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále „exekuční řád“) soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá sídlo na území České republiky. V usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, Nejvyšší soud také uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který by podle návrhu oprávněného měl být pověřen provedením exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru