Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 992/2003Usnesení NS ze dne 01.08.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:22.CDO.992.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 992/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce Ing. J. Z., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. d. z., a. s., o určení vlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 214/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. října 2002, č. j. 19 Co 177/2000-56, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25. listopadu 1999, č. j. 53 C 214/97-24, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení, že je „vlastníkem parcely číslo dle pozemkového katastru 469, následně označené jako parcela č. 469/2 o výměře 4007 m2 pro obec B., k. ú. S., nyní uvedené v katastru nemovitostí jako část parcely č. 2201/1 v k. ú. S., zapsané na listu vlastnictví č. 542 pro obec B., k. ú. S.“, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 2. října 2002, č. j. 19 Co 177/2000-56, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 2. ledna 2003.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, a to osobně v podatelně soudu prvního stupně dne 26. února 2003. Toto dovolání však bylo podáno opožděně.

Rozsudek soudu prvního stupně byl vydán 25. 11. 1999. Proto odvolání žalobce proti němu bylo ve smyslu části dvanácté, hlavy I, bodu 15. zákona č. 30/2000 Sb. projednáno a rozhodnuto podle občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2000, tedy před novelou provedenou tímto zákonem. V odůvodnění rozsudku odvolacího soudu sice není tato skutečnost výslovně zdůrazněna, ale z obsahu spisu nevyplývá nic, z čeho by bylo možno dovodit, že by odvolací soud postupoval (nesprávně) podle procesních předpisů účinných od 1. 1. 2001. Pak se ovšem podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb. rovněž dovolání žalobce projedná a rozhodne podle občanského soudního řádu ve znění před 1. 1. 2001 (dále jen „OSŘ“).

Podle § 240 odst. 1 OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Jak už bylo uvedeno, nabyl napadený rozsudek odvolacího soudu právní moci dne 2. ledna 2003. Jestliže dovolání žalobce bylo podáno dne 26. února 2003, stalo se tak po uplynutí zmíněné jednoměsíční lhůty podle § 240 odst. 1 OSŘ, tedy opožděně. Proto dovolacímu soudu nezbylo, než podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ toto dovolání odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobce v tomto řízení neuspěl a žalovanému, který by podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ měl právo na jejich náhradu, v něm žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. srpna 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru