Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 978/2013Usnesení NS ze dne 29.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.CDO.978.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 4 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 978/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. H., bytem v H. B., zastoupené Mgr. Irenou Jonákovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 14, proti žalovanému J. H., bytem v H. K., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 3 C 2/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2012, č. j. 17 Co 519/2012-168, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Havlíčkově Brodě (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 24. července 2012, č. j. 3 C 2/2011-97, zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k nemovitostem - budově postavené na pozemku a pozemkům v katastrálním území P., zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště v H. B. na LV (výrok I.), nemovitosti přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně (výrok II.), žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalovanému na vyrovnání jeho spoluvlastnického podílu částku 380.000,- Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku (výrok III.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok IV. a V.).

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 26. listopadu 2012, č. j. 17 Co 519/2012-168, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II., III. a částečně IV., jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 64.040,- Kč do jednoho měsíce od právní moci rozsudku, potvrdil, v části výroku IV. změnil rozsudek soudu prvního stupně pouze ohledně platebního místa a ve výroku V. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovanému neuložil povinnost nahradit náklady České republice. Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. listopadu 2012, č. j. 17 Co 519/2012-168, podal žalovaný dne 4. února 2013 dovolání, nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalovaného usnesením ze dne 18. února 2013, č. j. 3 C 2/2011-208, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a současně jej upozornil, že pokud do patnácti dnů od doručení usnesení nepředloží soudu prvního stupně plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel výzvě nevyhověl.

Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7 a Čl. VII. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle § 241 odst. 1 věta prvá o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

V dané věci dovolatel, který nemá právnické vzdělání, přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek zastoupení neodstranil. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalovaný nebyl úspěšný a žalobkyni náklady nevznikly [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2013

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru