Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 84/2012Usnesení NS ze dne 31.01.2012

HeslaCivilní služba
Dovolání
Zastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.84.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 84/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobců a) JUDr. J. S., bytem v P., Svídnická 515/2, a b) J. S., bytem v P., obou zastoupených JUDr. Janou Kutmonovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Vysočanská 548, proti žalované obci Tuchoměřice, se sídlem úřadu v Tuchoměřicích, V Kněživce 212, identifikační číslo osoby 00241750, zastoupené JUDr. Marií Vítkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Kořenského 7, o odstranění povrchové kanalizace, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 18 C 377/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2011, č. j. 27 Co 129/2011-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.060,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám její zástupkyně JUDr. Marie Vítkové.

Odůvodnění::

Okresní soud Praha-západ („ soud prvního stupně“) usnesením ze dne 24. ledna 2010, č. j. 18 C 377/2010-23, zastavil řízení o odstranění povrchové kanalizace nacházející se na pozemku v k. ú. T. a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Řízení zastavil podle § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) pro překážku věci rozhodnuté.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobců usnesením ze dne 30. června 2011, č. j. 27 Co 129/2011-35, které nabylo právní moci dne 15. srpna 2011, potvrdil výše uvedené usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2011, č. j. 27 Co 129/2011-35, podali žalobci u soudu prvního stupně dne 17. srpna 2011 dovolání, které nebylo sepsáno advokátem. Žalobci nedoložili, že jsou osobami s právnickým vzděláním.

Soud prvního stupně usneseními ze dne 24. srpna 2011 vyzval žalobce, aby ve stanovené lhůtě odstranili chybějící nedostatek povinného zastoupení advokátem nebo aby doložili své právnické vzdělání a prostřednictvím advokáta podali řádné dovolání. Poučil je o následcích neodstranění uvedeného nedostatku. Žalobci ve stanovené lhůtě předložili soudu plné moci, které udělili ke svému zastoupení JUDr. J. K., požadavku povinného zastoupení stanovenému v § 241 o. s. ř. však nevyhověli, neboť nepředložili advokátkou sepsané dovolání ani její prohlášení, že se s jejich dovoláním ztotožňuje. Soud prvního stupně proto zaslal zástupkyni dne 4. října 2011 výzvu k odstranění uvedeného nedostatku. Opětovně ji doručil dne 7. prosince 2011 usnesení ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 18 C 377/2010-61, s výzvou k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení s poučením o následcích nesplnění této povinnosti. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalobců na výzvy soudu nereagovala a neodstranila nedostatek povinného zastoupení, předložil soud prvního stupně dovolání žalobců Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud dovolání žalobců posoudil z hlediska § 241 o. s. ř., podle kterého dovolatel musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, které musí v dovolacím řízení prokázat. Žalobci ani po doručení výzvy soudu s poučením o následcích nesplnění této povinnosti své právnické vzdělání neprokázali. Jestliže až potom, co sami podali dovolání, ke svému zastoupení v dovolacím řízení zplnomocnili advokátku, bylo nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení vyplývajícího z § 241 odst. 1 o. s. ř., aby jejich zástupkyně již učiněné podání nahradila nebo doplnila vlastním nebo alespoň sdělila soudu, že se s dovoláním sepsaným žalobci ztotožňuje. Jestliže se tak přes opakovanou výzvu soudu s poučením o následcích jejího nesplnění nestalo, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno. Povinné zastoupení v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebyl odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. Vzhledem k tomu, že žalobci zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, má žalovaná právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalované vznikly náklady dovolacího řízení představované odměnou advokátky za její zastoupení v dovolacím řízení s vypracováním vyjádření k dovolání, které činí podle § 8, § 13 odst. 1, § 14 odst. 2 ve spojení s § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 2.250,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů ve výši

300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Náklady jsou zvýšeny o náhradu za daň z přidané hodnoty ve výši 20 % podle § 137 odst. 3 o. s. ř. v částce 510,- Kč, a celkem tedy činí 3.060,- Kč. Lhůta a místo k plnění vyplývají z § 160 odst. 1, § 149 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobci dobrovolně, co jim ukládá toto rozhodnutí, je žalovaná oprávněná podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 31. ledna 2012

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru