Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 753/2020Usnesení NS ze dne 25.03.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.753.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 753/2020-421

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Heleny Novákové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně K. D., narozené XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Radkou Šumerovou, advokátkou se sídlem v Litoměřicích, Turgeněvova 632, proti žalovanému M. D., narozenému XY, bytem v XY, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 92/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 8 Co 169/2019-375, o návrhu žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 8 Co 169/2019-375, takto:

Právní moci rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 8 Co 169/2019-375, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podané žalobkyní v této věci.

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích rozsudkem ze dne 17. 4. 2019, č. j. 9 C 92/2017-279, přikázal ze zaniklého společného jmění účastníků řízení do výlučného vlastnictví žalovaného bytovou jednotku č. 438/31 nacházející se v budově č. p. XY, postavené na pozemku parc. č. XY v k. ú. XY, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 3950/279574 na společných částech domu č. p. XY a na pozemku parc. č. XY, to vše v k. ú. XY (výrok I.). Dále přikázal ze zaniklého společného jmění účastníků řízení do výlučného vlastnictví žalovaného dluh vyplývající ze smlouvy o hypotečním úvěru č. GHL 071170154/2013 ke dni rozvodu manželství ve výši 900 071,87 Kč s příslušenstvím, včetně budoucích splátek (výrok II.). Žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni vypořádací podíl ve výši 175 963,36 Kč do 6 měsíců od právní moci tohoto rozsudku (výrok III.). Rozhodl také o náhradě nákladů řízení vzniklých jeho účastníkům a státu (výrok IV. – VIII.).

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 8 Co 169/2019-375, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil [výrok I. písm. a) rozsudku odvolacího soudu]; ve výroku II. změnil tak, že ze zaniklého společného jmění účastníků řízení přikázal žalovanému nesplacenou část dluhu vzniklého na základě smlouvy o hypotečním úvěru č. GHL 071170154/2013 uzavřené

s m-Bank S. A., IČO 27943445 [výrok I. písm. b) rozsudku odvolacího soudu]; ve výroku III. změnil tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyně vypořádací podíl ve výši 293 389 do 3 měsíců od právní moci rozsudku [výrok I. písm. c) rozsudku odvolacího soudu]. Dále rozhodl o náhradě náklad řízení vzniklých účastníkům i státu před soudy obou stupňů (výrok II. a III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobkyně dovolání, v rámci kterého navrhuje ve smyslu § 243 písm. b) o. s. ř. odložení právní moci rozsudku odvolacího soudu. Uvádí, že pokud rozsudek odvolacího soudu nabyde právní moci, bude žalobkyně závažně ohrožena na svých vlastnických právech. Nelze vyloučit, že žalovaný převede na třetí osobu shora uvedenou bytovou jednotku představující jeho jediný majetek a v takovém případě se žalobkyně nedomůže svých oprávněných nároků z důvodů nemajetnosti žalovaného.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání nesouhlasí s návrhem žalobkyně na odklad právní moci rozsudku odvolacího soudu. Uvádí, že řádně splácí hypoteční úvěr a žalobkyni je připraven zaplatit vypořádací podíl ve výši 293 389 Kč.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Dovolací soud vzal v úvahu, že pravomocné soudní rozhodnutí je vkladovou listinou ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a 17 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Stav zápisu v katastru nemovitostí, který po povolení vkladu umožnil žalovanému s předmětnou nemovitostí volně nakládat, by se závažným způsobem mohl dotknout poměrů žalobkyně. Právní vztahy týkající se předmětných nemovitostí by měly i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí zůstat do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než toliko účastníků řízení.

Z těchto důvodu Nejvyšší soud rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 8 Co 169/2019-375, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalobkyní [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 3. 2020

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru