Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 538/2001Usnesení NS ze dne 07.05.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.538.2001.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 538/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců: A/ M. S., a B/ R. Š., proti žalovaným: 1/ N. Ch., 2/ G. M., a 3/ S. A., o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Plzni - město pod sp. zn. 14 C 237/96, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2000, čj. 13 Co 85/2000-177, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 31. října 2000, čj. 13 Co 85/2000-177, ve věci žaloby o určení vlastnického práva k nemovitostem, specifikovaným ve výrocích I. až VI. rozsudku Okresního soudu v Plzni - město (dále jen „soud prvního stupně\") ze dne 19. října 1999, čj. 14 C 237/96-137, ke dni smrti zůstavitele, změnil výrokem I. rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body I. a IV. tak, že žalobu zamítl. Výrokem II. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body II., III., V. a VI. Výroky III. a IV. rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci podáním označeným datem 1. března 2001, osobně podaným 2. 3. 2001 u soudu prvního stupně, dovolání.

Podle bodu 17, hlavy první, části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „OSŘ), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Podle § 240 odst. l občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Uvedená lhůta je zachována i tehdy, je-li dovolání podáno v dané lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 věta druhá OSŘ).

Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci 15. 1. 2001, kdy byl doručen druhé žalované. Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 OSŘ byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 16. únor 2001. Dovolání podané až dne 2. března 2001 je tedy zjevně opožděné.

Lhůta k podání dovolání je zákonnou lhůtou a není možné ji prodloužit. Prominutí zmeškání lhůty postupem podle § 58 OSŘ je vyloučeno (§ 240 odst. 2 věta první OSŘ). Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. l písm. a) OSŘ opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. l písm. c/ OSŘ, neboť neúspěšní žalobci nemají právo na náhradu těchto nákladů a žalovaným v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. května 2001

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru