Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 510/2002Usnesení NS ze dne 28.03.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.510.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 510/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl ve věci žalobce R. D., nar. 25. 3. 1932, proti žalovaným: 1) J. H., nar. 16. 1. 1949, a 2) D. H., nar. 2. 4. 1953, a 3) J. K., nar. 21. 11. 1947, všech zastoupených advokátem, o ochranu vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pod sp. zn. 6 C 122/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. prosince 1999, č. j. 10 Co 476/99-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 9. října 1998, č. j. 6 C 122/98-20, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že „rozhodnutí Státního notářství ve Vsetíně ze dne 18. 4. 1988, č. j. 1R 430/88 v části prvé notářského zápisu, kterou manželé H. převádějí na J. K. ideální 1/4 parcely č. 415 zastavěná plocha - dvůr, zapsané na LV č. 91 v k. ú. K., je neplatné“ a zamítnuta žaloba, že „1.-3. žalovaný je povinen zdržet se všeho, zejména parkování osobních a nákladních vozidel, co by znemožňovalo příjezd po parcele č. 415 v k. ú. K. k rod. domku žalobce“. Rozsudek soudu prvního stupně změnil odvolací soud jen ve výroku o nákladech řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce osobně do protokolu u soudu prvního stupně dne 13. 4. 2000 dovolání.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolací soud projednal dovolání a rozhodl o něm podle procesního předpisu platného ke dni rozhodování odvolacího soudu, tj. podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

Protože dovolání nemělo stanovené náležitosti a nebylo sepsáno advokátem, byl žalovaný vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. října 2000, č. j. 6 C 122/98-90, aby si do 10 dnů ode dne doručení usnesení zvolil advokáta ke svému zastoupení ve věci dovolání a aby doplnil náležitosti dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem, pokud nemá právnické vzdělání sám.

Povinné zastoupení dovolatele je podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Nezdaří-li se nedostatek této podmínky řízení odstranit, musí dovolací soud podle § 104 odst. 2 OSŘ dovolací řízení zastavit.

V dané věci dovolatel přes řádnou výzvu soudu prvního stupně uvedené nedostatky neodstranil. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 43 odst. 2 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. března 2002

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru