Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 4330/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.4330.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 4330/2017-284

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce obce Staré Město, se sídlem ve Starém Městě, Jamnická 46, identifikační číslo osoby: 00576948, zastoupeného Mgr. Jiřím Kubalou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, J. V. Sládka 35, proti žalované LEKOS, spol. s r. o., se sídlem v Ostravě, Betonářská 788/1, identifikační číslo osoby: 43965458, zastoupené JUDr. Pavlem Nastisem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 21, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 72/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2017, č. j. 56 Co 65/2017-238, o návrhu žalobce na odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2017, č. j. 56 Co 65/2017-238, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalobce návrhem podaným u Nejvyššího soudu dne 25. 9. 2017 požádal o odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2017, č. j. 56 Co 65/2017-238 (dále „rozhodnutí odvolacího soudu“), který napadl dovoláním (v dovolání uplatnil návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu, který však nebyl nijak odůvodněn). Uvedl, že v důsledku pravomocného měnícího rozhodnutí odvolacího soudu, který zamítl žalobu na určení, že je vlastníkem chodníku na pozemku parc. č. zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro M. k., Katastrální pracoviště ve F.-M. na listu vlastnictví č. pro obec S. M. a katastrální území S. M. u F.-M., by byl vážně ohrožen na svých právech, pokud by právní moci rozhodnutí odvolacího soudu nebyla odložena. K návrhu přiložil opatření Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 12. 9. 2017, č. j. MMFM 121507/2017, jímž bylo účastníkům stavebního řízení oznámeno, že bude pokračováno v řízení o povolení odstranění stavby „chodníku na pozemku parc. č. k. ú. S. M. u F.-M.“

Z obsahu připojeného procesního spisu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, sp. zn. 16 C 72/2016, se podává, že rozhodnutím odvolacího soudu byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé a zamítnuta žaloba na určení, že žalobce je výlučným vlastníkem chodníku na pozemku parc. č., zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro M. k., Katastrální pracoviště ve F.-M. na listu vlastnictví č. pro obec S. M. a katastrální území S. M. u F.-M., a dále bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně a o nákladech řízení odvolacího.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud v dané věci shledal, že napadeným rozhodnutím odvolacího soudu by dovolatel mohl být závažně ohrožen ve svých právech a odklad se nedotkne právních vztahů jiné osoby než druhého účastníka řízení (žalované). Má-li být dovoláním řešena otázka povahy chodníku, k němuž má být vlastnické právo určeno (zda se jedná o věc v právním slova smyslu samostatnou či o součást pozemku, na němž se chodník nachází), pak jeho případné odstranění na základě rozhodnutí ve stavebním řízení by mělo v poměrech projednávané věci trvalé a nevratné důsledky. Rozhodnutí o určení vlastnického práva k věci pro případ vyslovení závěru, že se jedná o věc v právním slova smyslu samostatnou, by se tím stalo bezpředmětné. Nejvyšší soud (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání směřujícímu proti rozhodnutí ve věci samé) rozhodl, že právní moc rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2017, č. j. 56 Co 65/2017-238, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobce [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru