Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 4327/2017Usnesení NS ze dne 17.09.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.4327.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 4327/2017-89

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) M. S. a b) J. S., obou bytem XY, proti žalované R. K., bytem XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 21 Nc 25/2016, o dovolání žalobce b) proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 29. 5. 2017, č. j. 54 Co 150/2017-83, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou jako soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 4. 2017, č. j. 21 Nc 25/2016-72, zamítl žádost žalobce b) o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě jako soud odvolací usnesením ze dne 29. 5. 2017, č. j. 54 Co 150/2017-83, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dospěl k závěru, že žalobce b) disponuje dostatečným majetkem k tomu, aby si mohl právního zástupce pro dovolání zaplatit. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobce b) v řádně vyplněném potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech prohlásil, že pobírá starobní důchod ve výši 12 009 Kč a jeho manželka ve výši 9 156 Kč. Jiné příjmy ani dávky neuvedl. Jako majetek vyšší hodnoty označil pouze byt na adrese XY a jako další výdaje uvedl nájem ve výši 651 Kč, doložil kopii složenky na částku 700 Kč za pravidelné měsíční platby za rozhlas, televizi a fakturaci energie, a dále kopii účtenek z lékárny na částky 674 Kč a 74 Kč. Vlastním šetřením pak soud zjistil, že žalobce b) kromě bytu na adrese XY vlastní další nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí pro obec a k. ú. XY na listech vlastnictví č. XY, XY, XY, XY a XY. Dotazem na Českou spořitelnu, a. s. rovněž zjistil, že vlastní tři vkladní knížky s celkovým zůstatkem 1 497 747,70 Kč a v registru vozidel je veden jako vlastník motocyklu XY RZ: XY a automobilu XY, RZ: XY.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce b) včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Usnesením ze dne 10. 4. 2017, č. j. 14 C 294/2014-52, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud žalobce poučil, že neučiní-li tak do deseti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem ze dne 22. 4. 2016, ve kterém požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, nedostatek povinného zastoupení však neodstranil. O této žádosti již soud prvního stupně nerozhodoval a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám. Dospěl k závěru, že předpoklady podle § 30 o. s. ř. ve spojení s § 138 o. s. ř. nejsou splněny.

V daném případě se dovolací soud ztotožnil se závěrem soudů nižších stupňů, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, když zjištěné majetkové poměry dovolatele osvobození od soudních poplatků zjevně neodůvodňují.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nelze ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 9. 2019

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru