Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 4171/2015Usnesení NS ze dne 21.10.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.4171.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 4171/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph. D. a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně L. B., proti žalovanému Mgr. Jiřímu Kunzovi, se sídlem v Opavě, Hrnčířská 272/14, správci konkursní podstaty úpadce M. B., zastoupenému Mgr. Magdalenou Gebauerovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 117/3, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 167/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. dubna 2015, č. j. 8 Co 126/2015-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 8. dubna 2015 a dovolací řízení bylo zahájeno po tomto datu, projednal dovolání a rozhodl o něm dovolací soud ve shodě s článkem II. – Přechodná ustanovení, bodem 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 243f odst. 3 věty první o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 3 odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Nezastoupená žalobkyně podala dne 29. 6. 2015 dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. dubna 2015, č. j. 8 Co 126/2015-40. Okresní soud v Opavě (dále jen „soud prvního stupně“) ji usnesením ze dne 1. července 2015, č. j. 6 C 167/2014-46, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala proti napadenému rozhodnutí řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že pokud nebude do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobkyně na výzvu reagovala přípisem ze dne 20. 7. 2015, v němž uvedla, že z důvodu nemoci jejího zástupce JUDr. Jiřího Olšovce žádá, aby jí byla poskytnuta nová lhůta k doplnění požadovaného dovolání a jeho změny, jelikož právní zástupce je nemocen a jeho léčení bude časově náročné, a tudíž spis přebírá zástupce, který je na dovolené do 8. 8. 2015. Pro případ neposkytnutí nové lhůty požádala, aby byl spis předán Nejvyššímu soudu, kterému bude v srpnu doručeno dovolání prostřednictvím nového zástupce. V příloze soudu zaslala plnou moc udělenou dne 1. 12. 2014 obecnému zmocněnci JUDr. Jiřímu Olšovci. Soud prvního stupně v předkládací zprávě ze dne 14. 9. 2015 uvedl, a z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně nedostatek povinného zastoupení advokátem neodstranila. Žalobkyně pak nedostatek povinného zastoupení advokátem neodstranila ani zasláním řádného dovolání společně s plnou mocí udělenou advokátovi přímo dovolacímu soudu, jak avizovala ve svém přípisu ze dne 20. 7. 2015.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně ani na výzvu soudu nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle § 241 o. s. ř., a proto dovolací soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D.předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru