Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 4058/2009Usnesení NS ze dne 21.10.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4058.2009.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 4058/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně M. K., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. V., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 37/93, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2008, č. j. 18 Co 79, 80/2008-509, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 6 („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

20. září 2006, č. j. 9 C 37/93-466, ve spojení s usnesením ze dne 3. října 2007, č. j. 9 C 37/93-496, zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k domu č. p. 1280 na stavební parcele č. 738, ke stavební parcele č. 738 a k zahradě parc. č. 739, vše v katastrálním území B., obec P., zapsáno na listu vlastnictví č. 1411 u Katastrálního úřadu P. a uvedené nemovitosti přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně a uložil jí povinnost zaplatit žalovanému částku 629.004,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Dále zastavil řízení o návrhu žalovaného, kterým se domáhal změny rozhodnutí Státního notářství pro P. 6 ze dne 23. července 1992, č. j. 6 D 1718/89-82, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. února 1993, č. j. 24 Co 209/92-111, a rozhodl o náhradě nákladů řízení žalobkyně a České republiky.

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 2. dubna 2008, č. j. 18 Co 79, 80/2008-509, který nabyl právní moci dne

14. 7. 2008, potvrdil výše uvedený rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dne 26. 8. 2008 bylo soudu prvního stupně doručeno podání žalovaného označené jako odvolání, které soud posoudil podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“) jako dovolání, jímž žalovaný napadl rozsudek odvolacího soudu.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 9. září 2008, č. j. 9 C 37/93-518, které bylo žalovanému doručeno 29. 12. 2008, žalovaného vyzval, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí tohoto usnesení odstranil nedostatek dovolání tak, aby odpovídalo požadavkům § 241 o. s. ř., podle kterého musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Žalovaný byl poučen, že nebude-li uvedený nedostatek odstraněn, soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že žalovaný na výzvu soudu prvního stupně nereagoval, předložil soud dovolání žalovaného Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud dovolání žalovaného posoudil z hlediska § 241 o. s. ř., podle kterého dovolatel musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání žalovaného prokazující nebyly předloženy. Dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o následcích nesplnění této povinnosti poučen. Povinné zastoupení v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebyl odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 243b odst. 5, § 224

odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2009

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru