Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3433/2017Usnesení NS ze dne 23.08.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.3433.2017.1
Dotčené předpisy
§ 104 odst. 2 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3433/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze, Rubešova 162/8, proti žalovanému V. R., Z., o vydání věci, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 26 C 334/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 3. 1. 2017, č. j. 60 Co 261/2015

-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Zlíně (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 9. 1. 2015, č. j. 26 C 334/2014-31, uložil žalovanému povinnost vydat žalobci v rozsudku blíže specifikované měřící zařízení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 3. 1. 2017, č. j. 60 C 261/2015-120, ve znění usnesení ze dne 10. 2. 2017, č. j. 60 Co 261/2015-135, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 27. 3. 2017 dovolání, které doplnil podáním ze dne 20. 4. 2017. Dovolání i jeho doplnění podal nezastoupen.

Soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 29. 3. 2017, č. j. 26 C 334/2014-143, aby si zvolil svým zástupcem některého z advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, příp. aby doložil své právnické vzdělání.

Žalovaný v prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků doručeném soudu prvního stupně dne 1. 6. 2017 uvedl: „Žádám o ustanovení advokáta (č. l. 168 verte).“ Soudu však následně výslovně sdělil, že věta „žádám o ustanovení advokáta“ není žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Doplnil, že takovou žádost si musí ještě rozmyslet a případně ji učiní dne 2. 6. 2017. Dovolatel již žádnou žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nepodal a doposud nedostatek právního zastoupení ani jinak neodstranil.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem.

Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

I přes výzvu soudu dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení pro dovolací řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., ani neprokázal vlastní právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil podle § 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 8. 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru