Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3227/2009Usnesení NS ze dne 10.09.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.3227.2009.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3227/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců: a) L. B. a b) O. B., proti žalovanému J. H., zastoupenému advokátem, o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 8 C 300/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. ledna 2009, č. j. 6 Co 2809/2008-93, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 8. ledna 2009, č. j. 6 Co 2809/2008-93, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Prachaticích (dále „soud prvního stupně“) ze dne 29. září 2008, č. j. 8 C 30/2007-76.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodu, že je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a rovněž že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování.

Žalobci se k dovolání nevyjádřili.

Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) dále vychází z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů, jakož i obsah dovolání jsou účastníkům známy a že uvedené listiny jsou součástí procesního spisu vedeného u soudu prvního stupně.

Přípustnost dovolání v daném případě přichází v úvahu jen za naplnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., podle kterého je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu ve věci samé po právní stránce zásadní právní význam, může dovolací soud posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil. K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (dále „Nejvyšší soud“) z 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, (dále jen „Soubor rozhodnutí“), pod C 3080. Neuvede-li dovolatel v dovolání žádnou takovou otázku nebo jen otázku skutkovou, nemůže dovolací soud shledat tzv. nenárokové dovolání přípustným. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu z 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1217/2006, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, (dále „Soubor rozhodnutí“) pod C 5042.

Dovolatel v tomto případě žádnou právní otázku, která by měla činit rozhodnutí odvolacího soudu rozhodnutím po právní stránce zásadního právního významu nevymezil. Spatřuje-li vadu řízení v tom, že soud prvního stupně nevyhověl jeho žádosti o přerušení řízení z důvodu, že mu žalovaní dosud nezaplatili kupní cenu za dotčené nemovitosti, což by mohlo mít vliv na otázku aktivní legitimace dovolací soud poznamenává, že vady řízení jsou důvodem pro připuštění dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen v případě, že jde o řešení procesní otázky zásadního významu. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3574/2006, publikované v Souboru rozhodnutí pod č. C 5780. Dovolatelem tvrzené procesní pochybení odvolacího soudu stran nevyhovění jeho žádosti o přerušení řízení nemůže vést k rozhodnutí, jímž by dovolací soud zobecnil řešení určité procesní otázky pro jiné případy téhož či obdobného druhu.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že úspěšným žalobcům náklady, na jejichž náhradu by měli vůči žalovanému právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. září 2009

JUDr. František Balák , v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru