Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 3094/2020Usnesení NS ze dne 26.10.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.3094.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 3094/2020-475

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně Italian Graffiti, s. r. o., IČO 25699181, se sídlem v Praze, Vojtěšská 211/6, zastoupené JUDr. Máriem Voglem, advokátem se sídlem v Praze, Pařížská 68/9, proti žalované PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, se sídlem v Praze, Svornosti 3199/19a, zastoupené JUDr. Ľubomírem Fockem, advokátem se sídlem v Praze, Náprstkova 276/2, o vyklizení nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 263/2017, ve věci dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2020, č. j. 55 Co 374/2019-421, o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti a právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2020, č. j. 55 Co 374/2019-421, takto:

I. Návrh žalované na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2020, č. j. 55 Co 374/2019-421, se zamítá.

II. Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2020, č. j. 55 Co 374/2019-421, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou v této věci.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 12. 3. 2019, č. j. 23 C 263/2017-384, zamítl žalobu žalobkyně, aby žalované byla uložena povinnost vyklidit a žalobkyni odevzdat jednotku č. 1837/07, nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 1837, jež je součástí pozemku parc. č. 1763/1 v k. ú. Nové Město, obec Praha (dále jen „jednotka“). Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 6. 5. 2020, č. j. 55 Co 374/2019-421, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalované uložil povinnost jednotku vyklidit a žalované předat, a to do 30 dnů od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o náhradě nákladů před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalovaná dovolání, jímž zpochybňuje zejména závěr odvolacího soudu o neexistenci věcného břemene k užívání předmětné jednotky a ve kterém rovněž navrhuje odklad vykonatelnosti a právní moci rozsudku odvolacího soudu. Uvádí, že neprodleným výkonem rozhodnutí – vyklizením jednotky včetně odstranění tam instalované trafostanice – by byla ohrožena dodávka elektrické energie pro přibližně 400 odběrných míst, neboť v případě vyřazení trafostanice z provozu by vzniklo reálné riziko, že při požadavcích o navýšení příkonu a v případě poruch jiných trafostanic by mohl nastat problém se zachováním napětí v síti vedoucí k výpadkům elektrické energie. Současně by žalovaná byla vystavena nebezpečí uložení sankce ze strany Energetického regulačního úřadu, neboť by došlo k porušení její povinnosti zajišťovat na území hlavního města Prahy spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy.

Žalobkyně se k návrhu na odklad vykonatelnosti a právní moci vyjádřila tak, že nejsou naplněny zákonné podmínky.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může odvolací soud odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo – podle písm. b) téhož ustanovení – právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení.

Návrh dovolatelky na odklad právním moci neshledal dovolací soud důvodným, neboť z obsahu spisu nevyplývá, že by byl dovolatel v důsledku pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu ohrožen ve svých právech.

Dovolací soud však nemá pochybnosti o tom, že s vyklizením předmětné jednotky

– odstraněním instalované trafostanice a zajištěním její adekvátní technické náhrady

– je spojena nutnost vynaložení jistých finančních prostředků. S ohledem na tuto skutečnost by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu žalované hrozila závažná újma. Nadto nelze přehlédnout, že v souvislosti s odstraněním trafostanice (bez včasného zajištění adekvátní náhrady) by mohlo dojít k omezení funkčnosti energetické soustavy, přičemž negativními důsledky (výpadky elektřiny) by mohla být dotčena i nemovitost žalobkyně. Žalovaná by navíc byla vystavena i nebezpečí uložení správněprávní sankce.

Nejvyšší soud proto (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovaným [§ 243 písm. a) o. s. ř.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 10. 2020

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru