Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2875/2013Usnesení NS ze dne 19.11.2013

HeslaNáhrada škody
Ochrana vlastnictví
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.CDO.2875.2013.1
Dotčené předpisy

§ 127 odst. 1 obč. zák.

§ 420 odst. 1 obč. zák.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2875/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Š. H., zastoupeného JUDr. Břetislavem Puzoňem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Tržní 23 - 24, proti žalovaným: 1) A. B., 2) H. B., a 3) S. B., o odstranění nástavby a náhradu škody, u žalovaného 3) o zdržení se stínění pozemku, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 14 C 163/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2013, č. j. 8 Co 2/2013-202, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále ,,soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 18. října 2012, č. j. 14 C 163/2007-178, ve výroku I. zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému 3) zdržet se stínění pozemku parc. č. 1053/3 v k. ú. L., obci T., zapsaného na LV č. 270 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, rodinným domem na pozemku parc. č. 1053/4 v k. ú. L., obci T., zapsaném na LV č. 981 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. Ve výroku II. zamítl žalobu, aby byli žalovaní 1) a 2) zavázáni zaplatit žalobci společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci rozsudku částku 15.000,- Kč a ve výroku III. a IV. rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 26. února 2013, č. j. 8 Co 2/2013-202, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobce dovolání, v němž jako dovolací důvod uvádí nesprávné právní posouzení věci a má za to, že vyřešená právní otázka má být dovolacím soudem posouzena jinak. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 26. února 2013, projednal a rozhodl dovolací soud o dovolání žalobce podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013.

Podle § 243f odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno. Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolatel v dané věci nevymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 až 238a o. s. ř., a neuvedl ani způsobilý dovolací důvod.

Tvrdí sice, že vyřešená právní otázka má být posouzena jinak, nicméně se nijak nevymezuje vůči existujícímu rozhodnutí dovolacího soudu a nežádá, aby dovolací soud již jednou řešenou (dovolacím soudem) právní otázku posoudil opětovně a jinak. Veškeré jeho námitky směřují pouze proti způsobu, jakým nalézací soudy posoudily vliv stavebních úprav na domě žalovaného 3) na zastínění žalobcova pozemku.

Jako důvod uvedl dovolatel nesprávné právní posouzení věci, ve skutečnosti však podrobuje kritice skutková zjištění, z nichž odvolací soud při svém rozhodování vycházel. Obsah dovolacích námitek tvoří především nesouhlas se závěrem soudem ustanoveného znalce RNDr. Miroslava Konečného, že není nutné odstranění nástavby rodinného domu, neboť provedením nástavby na domě žalovaného 3) sice dochází k určitému zastínění pozemku mezi rodinnými domy žalobce a žalovaného 3) v části, kde má žalobce zahradu, nicméně tímto zastíněním není žalobci znemožněno pěstovat běžné zemědělské hospodářské plodiny. Zpochybňování skutkových závěrů však nepředstavuje způsobilý dovolací důvod, který by bylo možné v dané věci uplatnit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Jestliže dovolatel dále namítá, že odvolací soud nepřistoupil k zadání jím navrhovaného revizního znaleckého posudku, uplatňuje vadu řízení, k níž by však dovolací soud mohl ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. přihlédnout pouze za předpokladu, že by se jednalo o přípustné dovolání, což v dané věci zjevně není.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

V souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2013

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru