Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2871/2011Usnesení NS ze dne 24.04.2013

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.CDO.2871.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2871/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka v právní věci žalobců a) J. M., a b) L. M., oběma bytem v P., zastoupených Mgr. Štěpánem Mládkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Krakovská 22, proti žalovanému Ing. K. Č. B., bytem v P., zastoupenému JUDr. Janou Suchou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Záhřebská 33, o odstranění zásahu do vlastnického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 266/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2011, č. j. 58 Co 566/2010-191, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.902,25 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Štěpána Mládka, advokáta se sídlem v Praze 1, Krakovská 22.

Stručné odůvodnění

§ 243c odst. 2 o. s. ř.:

Obvodní soud pro Prahu 1 (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 19. srpna 2010, č. j. 27 C 266/2008-132, uložil žalovanému povinnost „ze stěny domu nacházejícím se na parc. v katastrálním území M. S. bezprostředně sousedící s pozemkem v katastrálním území M. S., odstranit kovové ukotvení konstrukce ze skla a kovu, umístěné na pozemku v katastrálním území M. S., a uvést fasádu této stěny do předchozího stavu, zejména tím, že zednicky zapraví otvory ve zdi a zpravená místa opatří barevně shodným nátěrem, a to do 60 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.“ Navazujícími výroky soud pak rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) v záhlaví citovaným rozsudkem potvrdil dle § 219 o. s. ř. rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že předmětná zeď je nedílnou součástí domu č. p. 212, jehož spoluvlastníci jsou žalobci a proto byla žalobcům poskytnuta ochrana jejich vlastnického práva.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (dále již „dovolatel“) prostřednictvím svého advokáta včasné dovolání, které však není přípustné ve smyslu § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c), neboť napadený rozsudek nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi konstantně zaujímá právní názor, že přípustnost tzv. nenárokového dovolání [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. - toto ustanovení bylo sice zrušeno nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, ale až uplynutím dne 31. 12. 2012, přičemž podle závěru uvedeného v nálezu téhož soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, zůstává pro posouzení přípustnosti dovolání podaných do 31. prosince 2012 i nadále použitelné] může být založena jen v případě, kdy dovolatel v dovolání označí pro výsledek sporu relevantní právní otázku, jejíž řešení odvolacím soudem činí rozhodnutí tohoto soudu rozhodnutím zásadního právního významu. Neuvede-li dovolatel v dovolání žádnou takovou otázku nebo jen otázku skutkovou, nemůže dovolací soud shledat nenárokové dovolání přípustným [k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2007, sp. zn. 22 Cdo 1217/2006, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, a dále publikované (s citovanou právní větou) v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod č. 5042].

Dovolatel ve svém dovolání ovšem [z pohledu § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř.] neformuloval (žádnou) právní otázku, která dovolacím soudem dosud nebyla vyřešena nebo by měla být řešena jinak a jejíž řešení by v dané věci bylo relevantní. Neuvedl ani (žádné) konkrétní rozhodnutí, ve kterém by pro napadené rozhodnutí podstatná právní otázka byla řešena soudy rozdílně. Ani z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) nebylo možno vyvodit jiný (relevantní) důvod, pro který by rozhodnutí odvolacího soudu mohlo být považováno za rozhodnutí zásadního významu. Z obsahu dovolání je totiž zřejmé, že dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, z nichž vycházel odvolací soud při meritorním rozhodování a na podkladě své skutkové verze případu pak polemizuje s právním posouzením věci odvolacím soudem, případně poukazuje na procesní vady, jež podle jeho názoru zatěžují odvolací (prvoinstanční) řízení. Tím ovšem dovolatel nepřípustně v dovolání uplatňuje dovolací důvody ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) a odst. 3 o. s. ř., k nimž ovšem při posuzování přípustnosti ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nelze přihlížet, jak je explicitně uvedeno v odst. 3 téhož paragrafu. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 22 Cdo 2569/2009, zaujal a odůvodnil právní názor, že otázku, zda určitá stavba je součástí pozemku nebo samostatnou věci, nelze řešit pro všechny myslitelné případy stejně, její posouzení je v hraničních případech na úvaze soudu, a nezakládá proto přípustnost tzv. nenárokového dovolání.

Pokud jde o judikaturu Nejvyššího soudu k institutu součásti věci, lze odkázat např. již na rozhodnutí publikované pod č. 4/1992 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, příp. na rozsudky dovolacího soudu ze dne 30. září 2002, sp. zn. 22 Cdo 2125/2000, ze dne 26. září 2005, sp. zn. 22 Cdo 1671/2005 a další.

Jestliže tedy odvolací soud vycházel ze skutkového závěru, že předmětná zeď je nedílnou součástí domu ve spoluvlastnictví žalobců, nelze v jeho následně učiněném právně kvalifikačním závěru, vycházejícím z aplikace § 127 odst. 1 o. s. ř., v jehož důsledku byl (jako věcně správné rozhodnutí) ve smyslu § 219 o. s. ř. potvrzen žalobě vyhovující rozsudek soudu prvního stupně, spatřovat (hmotněprávní) pochybení.

Nejvyšší soud proto dovolání dovolatele podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. neboť žalobci mají právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem v částce

2.925,- Kč [odměna z částky určené podle § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění po novele provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb., vyčíslená podle § 8 se zvýšením odměny za zastupování dvou osob ve smyslu § 19a vyhlášky (po snížení ve smyslu § 14 odst. 1, § 15 ve spojení s § 10 odst. 3 vyhlášky o 50 %ao dalších 50 % podle § 18 odst. 1 vyhlášky)], přičemž žalobcům dále náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (písemné vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, to vše s připočtením 21 % daně z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř. a § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkem 3 902,25 Kč. Dovolací soud proto uložil žalovanému povinnost nahradit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně, náklady dovolacího řízení ve výši 3 902,25 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce žalobkyně (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1, § 167 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru