Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2690/2004Usnesení NS ze dne 07.12.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.2690.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2690/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. T. proti žalovanému P. O., o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 41/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. června 2004, č. j. 8 Co 1049/2004-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 22. června 2004, č. j. 8 Co 1049/2004-52, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. března 2004, č. j. 14 C 41/2003-34, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal vydání osobního automobilu zn. Mercedes.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. září 2004 mimo jiné vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti označenému rozsudku a přiložil plnou moc advokáta pro dovolací řízení s tím, že nebude-li tento nedostatek dovolání odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno 11. 10. 2004. Žalobce ve stanovené lhůtě ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta a soudu nepředložil řádné dovolání sepsané advokátem.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudu řádu (dále „OSŘ“) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2004

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru