Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2446/2009Usnesení NS ze dne 24.06.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.2446.2009.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2446/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D. a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce R. T., zastoupeného advokátem, proti žalovanému T. T., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 182/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 13. února 2009, č. j. 60 Co 566/2008-101, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 30. září 2008, č. j. 28 C 182/2008-69, bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví účastníků k nemovitostem specifikovaným ve výroku I. rozsudku; tyto nemovitosti byly přikázány do výlučného vlastnictví žalobce (výrok II. rozsudku), kterému byla uložena povinnost zaplatit žalovanému vypořádací podíl ve výši 1.050.000,- Kč devadesáti dnů od právní moci rozsudku (výrok III. rozsudku). Dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a náhradě nákladů řízení státu (výroky IV., V., VI.).

Rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 13. února 2009, č. j. 60 Co 566/2008-101, byl rozsudek soudu prvního stupně „v napadených částech výroků I., II. a III. ve vztahu k domu č. p. 178 na pozemku p. č. 1417 zastavěná plocha, pozemku p. č. 1417 zastavěná plocha, pozemku p. č. 1416 zahrada a pozemku p. č. 1418 zahrada v katastrálním území S., v obci S., zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Z. k., Katastrálního pracoviště Z., na LV č. 314“ změněn tak, že podílové spoluvlastnictví k uvedeným nemovitostem bylo zrušeno s jejich přikázáním do výlučného vlastnictví žalobce, kterému byla uložena povinnost uhradit žalovanému vypořádací podíl ve výši 1.000.000,- Kč do devadesáti dnů od právní moci rozsudku (výrok I. rozsudku). Dále byl rozsudek soudu prvního stupně v napadených částech výroků I., II. a III. ve vztahu k nemovitostem: „pozemku

p. č. 1763 ostatní plocha, pozemku p. č. 1764 zahrada, pozemku p. č. 1765 ovocný sad, pozemku p. č. 1766 zahrada a k pozemkům ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 1019/2 a 1020“, a dále ve výrocích IV., V. a VI zrušen a v tomto rozsahu byla věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle § 241 odst. 1 věty první OSŘ není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 2 OSŘ odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, § 21a,

§ 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo – jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů – notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 OSŘ vyplývá, že dovolatel – pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná – musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání.

K odstranění uvedeného nedostatku jej soud prvního stupně usnesením ze dne

21. června 2009, č. j. 28 C 182/2008-114, vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta

a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a zároveň ho poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno.

Toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 21. května 2009. Nedatovaným podáním doručeným soudu prvního stupně dne 27. května 2009 žalovaný výslovně uvedl – s podrobným uvedením důvodů – že se hodlá „ve věci hájit sám“ s tím, že nemůže být nucen k zastupování zástupcem.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvy a poučení o důsledcích své nečinnosti do dne rozhodnutí dovolacího soudu nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 OSŘ neodstranil. Dovolací soud proto řízení o dovolání žalovaného bez dalšího podle § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí OSŘ zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť rozhodnutím dovolacího soudu se řízení nekončí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru