Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2181/2017Usnesení NS ze dne 17.05.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.2181.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2181/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce J. J., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Karlem, obecným zmocněncem, bytem v Plzni, Plaská 45, proti žalované I. J., o vypořádání společného jmění manželů a o náhradu osobní újmy a poškození, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 7 C 88/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 11. 2016, č. j. 13 Co 394/2016-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“):

Okresní soud Plzeň-sever (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 17. 10. 2016, č. j. 7 C 88/2016-43, odmítl jako opožděné odvolání žalobce směřující proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2016, č. j. 7 C 88/2016, kterým bylo řízení zastaveno (výrok I.) a dále rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Krajský soud v Plzni (dále „odvolací soud“) k odvolání žalobce usnesením ze dne 23. 11. 2016, č. j. 13 Co 394/2016-49, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání žalobce, jenž je pro dovolací řízení zastoupen obecným zmocněncem deklarujícím právnické vzdělání, který rovněž dovolání sepsal. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 2. 2017, č. j. 7 C 88/2016-61, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil advokáta a podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Na výzvu, jež mu byla doručena dne 1. 3. 2017, žalobce nereagoval a advokáta si nezvolil ani poté, kdy požádal o prodloužení lhůty k provedení tohoto procesního úkonu.

Povinné zastoupení advokátem nebo v rozsahu jeho oprávnění stanoveného mu zvláštními právními předpisy notářem je nezbytnou podmínkou dovolacího řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Výjimky z této podmínky jsou taxativně uvedeny v § 241 odst. 2 a 3 o. s. ř. a vystihují případy, které se v projednávané věci neuplatní. Žalobce sám právnické vzdělání nemá a dovolatelem není obchodní korporace a ani veřejnoprávní korporace (stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek), za něž by jednala osoba uvedená v 21, 21a anebo § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Nejde rovněž o případ, kdy by dovolatelem byla obec, kterou zastupuje stát podle § 26a odst. 3 o. s. ř., a za zastupovanou obec jménem státu by jednala osoba uvedená v citovaném ustanovení, která má právnické vzdělání.

Z povahy podmínky dovolacího řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem vyplývá, že její nedostatek lze odstranit, avšak dokud není splněna, nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Soud činí ve smyslu § 104 odst. 2 o. s. ř. taková opatření, aby nedostatek podmínky řízení byl odstraněn a v případě, že se mu to nepodaří, řízení zastaví.

Protože v projednávané věci dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil, nemohl Nejvyšší soud postupovat jinak, než podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavit.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. května 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru