Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 2153/2001Usnesení NS ze dne 08.01.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.CDO.2153.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 2153/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně A. H. proti žalovanému Z., státnímu podniku, zastoupenému advokátkou, o plnění z neplatné smlouvy a o určení vlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 285/98, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. května 2000, čj. 15 Co 643/99-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 14. října 1999, čj. 31 C 285/98-25, podle § 96 odst. l a 3 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) zastavil „řízení o odtížení nemovitostí zapsaných na LV 3654, k. ú. K.“ na základě úkonu žalobkyně z 19. 3. 1999, kterým vzala zpět svůj návrh, aby soud žalovanému uložil povinnost zajistit „odtížení“ shora uvedených nemovitostí.

Krajský soud v Brně rozhodující jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 31. května 2000, čj. 15 Co 643/99-38, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle § 219 OSŘ.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně podáním označeným datem 10. 10. 2000, doručeným soudu prvního stupně stejného dne, dovolání, které doplnila podáním označeným datem 17. 10. 2000.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. října 2001, čj. 31 C 285/98-85, byla žalobkyně s odkazem na § 241 odst. 1 a § 42 odst. 4 OSŘ účinného před jeho novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. vyzvána, aby dovolání doplnila uvedením dovolacího důvodu a dokladem o svém právnickém vzdělání, resp. o plnou moc advokáta s tím, aby žalobkyní zvolený advokát podáním ve dvou písemných vyhotoveních dovolání doplnil nebo nahradil novým podáním anebo sdělil soudu prvního stupně, že se s obsahem žalobkyní podaného dovolání ztotožnil. Ke splnění výzvy byla žalobkyni soudem prvního stupně stanovena lhůta 10 dnů od jejího doručení. Výzva byla žalobkyni doručena 30. 10. 2001 s poučením, že nesplní-li, co je na ní požadováno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu žalobkyně ve stanovené lhůtě ani po ní, písemně nereagovala.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění OSŘ, dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, vydanému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydanému po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních předpisů.

Podle § 241 odst. 1 OSŘ musí být dovolatelka zastoupena advokátem, jestliže sama nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení žalobkyně advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ačkoliv byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst.1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku, bez ohledu na další vytýkané nedostatky, přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ, neboť neúspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. ledna 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru