Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1978/2001Usnesení NS ze dne 12.12.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1978.2001.1
Dotčené předpisy

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1978/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) Ing. P. O. a B) Ing. J. O., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) F. S. a 2) P. S., zastoupeným advokátkou, soudu v Praze ze dne 24. ledna 2001, č. j. 20 Co 269/2000-165, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud odvolací shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 17. října 2000, č. j. 12 C 250/99-145, kterým byla zamítnuta žaloba, „aby věcné břemeno, jemuž odpovídá právo chůze a jízdy přes parcelu č. 1229/8 ve prospěch dílny a truhlárny na parcele č. 1229/7, vše v obci a k. ú. J., zapsané na listu vlastnictví č. 562 a listu vlastnictví č. 589, pro obec a k. ú. J. u Katastrálního úřadu v P., zřízené smlouvou ze dne 27. 3. 1996, právně účinnou dne 1. 4. 1996, vkladem práva u katastrálního úřadu v P. pod č. j. V3-729-96, bylo zrušeno”, a rozhodnuto o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci 9. 2. 2001.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, a to osobně u soudu prvního stupně dne 9. dubna 2001.

Žalovaní se vyjádřili tak, že rozhodnutí soudů obou stupňů je správné a navrhli, aby dovolací soud dovolání zamítl.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen “OSŘ”).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 9. února 2001, byl posledním dnem lhůty k podání dovolání 9. březen 2001. Protože dovolání bylo podáno až dne 9. dubna 2001, tedy po uplynutí jednoměsíční zákonné lhůty, bylo jako opožděně podané podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ odmítnuto.

Žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů dovolacího řízení podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ. I když žalobci nebyli s dovoláním úspěšní, náklady vzniklé žalovaným nebylo možno považovat za účelně vynaložené. Vyjádření k dovolání směřovalo k věci samé, a přestože šlo zjevně o dovolání opožděně podané, odmítnutí dovolání pro opožděnost nebylo žalovanými navrženo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2001

JUDr. Marie Rezková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru