Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1728/2001Usnesení NS ze dne 31.10.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1728.2001.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 737/01


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1728/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové, ve věci žalobců: A/ J. P. a B/ M. P., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1/ J. K. a 2/ A. K., zastoupeným advokátem, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 98/93, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2001, čj. 19 Co 647/99-76, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovaným na nákladech dovolacího řízení částku 1.290,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. P. K.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 25. dubna 2001, čj. 19 Co 647/99-76, změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově (dále jen „soud prvního stupně\") ze dne 31. 8. 1999, čj. 7 C 98/93-56, tak, „že se zamítá návrh, aby žalovaní byli povinni odstranit z pozemku parcela č. 958/1 zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v P. na LV č. 142 pro obec a k. ú. P. kovové sloupky s betonovými patkami v počtu 12 kusů s výplní z drátěného pletiva výšky 160 centimetrů, v délce 39 metrů, betonovou podezdívku v šířce 7 metrů, plotovou zeď ze škvárobetonových tvárnic na betonovém základě 2 metry vysokou, ocelový přístřešek bez dveří a oken na ocelových sloupcích krytý vlnitým eternitem a kompost roubený dřevěnými železničními pražci, to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku\", a dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci osobně u soudu prvního stupně dne 23. července 2001 dovolání označené datem 18. července 2001.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „OSŘ\"), dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, vydanému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydanému po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů.

Podle § 240 odst. l OSŘ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Uvedená lhůta je zachována i tehdy, je-li dovolání podáno v dané lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 věta druhá OSŘ).

Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 5. června 2001. Ve smyslu § 57 odst. 2 OSŘ bylo posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání pondělí 9. července 2001. Dovolání podané až dne 23. července 2001 je tedy zjevně opožděné.

Lhůta k podání dovolání je zákonnou lhůtou a není možné ji prodloužit. Prominutí zmeškání lhůty postupem podle § 58 OSŘ je vyloučeno (§ 240 odst. 2 věta první OSŘ). Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že žalobci nebyli úspěšní a žalovaným proto přísluší náhrada nákladů, které jim vznikly (§ 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 OSŘ). Tyto náklady sestávají z odměny ve výši jednoho úkonu právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 10. zákona č. 30/2000 Sb. platí, že odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízení v jednom stupni, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví podle dosavadních právních předpisů. V mezích § 82 odst. 1 a § 243c OSŘ je dovolací řízení zahájeno dnem, kdy soudu dojde návrh na jeho zahájení, tedy dnem, kdy soudu dojde dovolání. Protože dovolání v této věci došlo soudu 23. 7. 2001 a dovolací řízení tak bylo zahájeno po 1. 1. 2001, určuje se výše odměny za zastupování advokáta podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb. (dále jen „vyhláška\"). Podle § 2 odst. 1 vyhlášky se sazby odměny pro řízení v jednom stupni stanoví z peněžité částky, která je předmětem řízení nebo podle druhu projednávané věci. V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 OSŘ (§ 2 odst. 2 vyhlášky).

Podle § 15 vyhlášky, rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, platí obdobně § 14 vyhlášky. Ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky určuje, že rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 400,- Kč a nejvýše 15.000,- Kč. Podle § 10 odst. 3 vyhlášky pak ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Vzhledem k tomu, že podle § 7 písm. d) vyhlášky činí sazba odměny 3.800,- Kč, náleží advokátu žalovaných jako odměna za dovolací řízení částka 1.900,- Kč (50 % sazby ve výše vysvětleném smyslu), zvýšená ve smyslu § 17 odst. 2 vyhlášky o 20 % a snížená ve smyslu § 18 odst. 1 vyhlášky o 50 %. V daném případě tedy činí odměna pro advokáta za vyjádření k dovolání 1.140 ,- Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje, jak je zřejmé z § 1 odst. 1, pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem a nikoliv již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (srovnej § 2 odst. 1 vyhláška č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení na straně žalovaných proto patří také paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhláška č. 177/1996 Sb.), tedy celkem 150,- Kč za oba žalované, a úhrn nákladů dovolacího řízení, které žalovaným vznikly a k jejichž náhradě jsou dovolatelé povinnými, tak činí 1.290,- Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 31. října 2001

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru