Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1695/2015Usnesení NS ze dne 27.05.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.1695.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1695/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složené z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph. D. a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně K. M., proti F. B., zastoupenému prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 4, o určení spoluvlastnického práva k nemovitostem a o vyklizení nemovitostí oproti povinnosti zaplatit částku 1 476 970 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn 4 C 69/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2013, č. j. 62 Co 540/2012-598, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 4. září 2013 a dovolací řízení bylo zahájeno podaným dovoláním dne 20. listopadu 2013, projednal dovolání a rozhodl o něm dovolací soud ve shodě s článkem II. – Přechodná ustanovení, bodem 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 243f odst. 3 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno. Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 3 odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Nezastoupená žalobkyně podala dne 20. 11. 2013 dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2013, č. j. 62 Co 540/2012-598, a zároveň požádala o ustanovení nového opatrovníka a o osvobození od soudních poplatků. Obvodní soud pro Prahu 6 (dále jen „soud prvního stupně“) vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení zaslala soudu řádně vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (vzor 060 občanského soudního řádu) a aby ve lhůtě 1 týdne doplnila své neúplné dovolání. Toto usnesení bylo doručeno žalobkyni do její datové schránky dne 2. 12. 2013. Žalobkyně na toto usnesení nereagovala, a proto jí soud prvního stupně usnesením ze dne 20. prosince 2013, č. j. 4 C 69/96-627, osvobození od soudních poplatků nepřiznal. Toto usnesení bylo žalobkyni společně s výzvou, aby upřesnila svou žádost o ustanovení opatrovníka, doručeno do její datové schránky dne 9. 1. 2014. Jelikož žalobkyně na výzvu nereagovala, soud prvního stupně usnesením ze dne 19. února 2014, č. j. 4 C 69/96-631, žalobkyni opatrovníka neustanovil, přičemž v odůvodnění uvedl, že žalobkyně žádným způsobem neprokázala důvodnost požadovaného ustanovení ve smyslu § 29 o. s. ř. Pobyt žalobkyně, která je schopna srozumitelně se vyjadřovat, znám je a případné zdravotní důvody, které by jí nadále bránily nikoli jen po přechodnou dobu účastnit se řízení, prokázány nebyly. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno opětovně do datové schránky dne 3. 3. 2014. Usnesením ze dne 29. srpna 2014, č. j. 4 C 69/96-640, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby si do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a tuto skutečnost doložila soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být předloženo advokátem sepsané řádné dovolání, popř. aby v téže lhůtě doložila, že má právnické vzdělání. Zároveň byla žalobkyně poučena o tom, že pokud nebude výzvě vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno do datové schránky dne 11. 9. 2014, žalobkyně na něj však nikterak nereagovala. Soud prvního stupně na základě pokynu Nejvyššího soudu následně zkoumal, zdali nebyla žalobkyně stižena duševní poruchou, na jejímž základě by bylo třeba učinit patřičná opatření či ustanovení opatrovníka k hájení zájmu žalobkyně. Soud prvního stupně shledal, že ačkoliv žalobkyně je kontaktní, nereaguje na výzvy soudu, její pracovní neschopnost byla ukončena k 3. 4. 2014, její léčení bylo ukončeno pro nedostavování se na kontroly. Žalobkyně vede či vedla v minulosti množství jiných sporů, přičemž např. ve sporu vedeném pod sp. zn. 53 C 42/2012 byla aktivní již od jara roku 2014, kdy udělila plnou moc advokátce. Nečinnost žalobkyně není důvodem pro ustanovení opatrovníka.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně přes výzvu soudu nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle § 241 o. s. ř. Dovolací soud přitom neshledal, že by bylo třeba žalobkyni k ochraně jejích práv a zájmů ustanovit opatrovníka podle § 29 o. s. ř., neboť žalobkyně byla v jiných řízeních procesně činná, dokázala reagovat na výzvu soudu, její ambulantní léčení na psychiatrické klinice bylo ukončeno a nebyla shledána jiná překážka, která by žalobkyni bránila v plnění si svých procesních povinností.

Vzhledem k tomu dovolací soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D.předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru