Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 169/2008Usnesení NS ze dne 14.08.2009

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.169.2008.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 169/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Z. O., zastoupeného advokátem, proti žalované Mgr. L. O., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 6 C 104/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. dubna 2007, č. j. 20 Co 91/2007-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.307,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám advokátky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 26. října 2006, č. j. 6 C 104/2006-75, potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. dubna 2007, č. j. 20 Co 91/2007-100, byla zamítnuta žaloba na určení vlastnického práva k parcele v rozsudku uvedené a bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podává žalobce dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu („o. s. ř.“), a uplatňuje dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Obsah rozsudků soudů obou stupňů, obsah dovolání i vyjádření k němu jsou účastníkům známy, a proto na ně dovolací soud pro stručnost odkazuje. Vychází přitom z § 243c odst. 2 o. s. ř., který stanoví: „V odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno“.

Dovolání není přípustné.

V dané věci by připadala přípustnost dovolání do úvahy jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy v případě, že by dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Napadený rozsudek však takovým rozhodnutím není.

Předmětem řízení v dané věci nebylo vlastnické právo žalované, ale určení vlastnického práva žalobce; z tohoto hlediska jsou dovolací výtky popírající právo žalované nevýznamné. Soudy v nalézacím řízení žalobci řádně vysvětlily, že pro nabytí vlastnického práva vydržením, o které své vlastnické právo opírá, není nezbytné jen dlouhodobé užívání věci, ale vyžaduje se i jeho objektivně daná dobrá víra, že je tu právní důvod (titul) způsobilý k nabytí vlastnického práva (např. kupní či darovací smlouva, která je však neplatná z nějakého důvodu, o kterém držitel ani při vynaložení potřebné opatrnosti nemusel vědět). To je v souladu s konstantní judikaturou (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2002, sp. zn. 22 Cdo 1398/2000, publikovaný pod č. C 1067 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck). V řízení však způsobilý titul vydržení svědčící žalobci nebyl zjištěn.

Vzhledem k tomu, že dovolání v dané věci není přípustné, dovolací soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Náklady vzniklé žalované představují odměnu advokátce za zastoupení v dovolacím řízení s vypracováním vyjádření k dovolání; činí 6.307,- Kč (§ 5 písm. b/ § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 137 odst. 3 o. s. ř.). Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 14. srpna 2009

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru