Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1428/2001Usnesení NS ze dne 27.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1428.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1428/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) M. K. a B) J. K., zastoupených advokátem, proti žalované R. B., zastoupené advokátem, o odstranění stavby, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 116/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. října 2000, č. j. 22 Co 637/99-46, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. F. D.

Odůvodnění:

Okresní soud v Pardubicích (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 30. září 1999, č. j. 5 C 116/99-20, zamítl žalobu směřující proti F. B., kterou se žalobci domáhali, aby žalovanému bylo uloženo, aby odstranil hnojník a chlév, nacházející se v těsné blízkosti č. 517/36 ve S., a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalobců rozsudkem ze dne 12. října 2000, č. j. 22 Co 637/99-46, jímž jako žalovanou označil R. B., rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud doplnil dokazování darovací smlouvou o převodu vlastnictví k nemovitostem, z níž zjistil, že původně žalovaný F. B. daroval dům č. p. 61 se stavební parcelou č. 138 a pozemky parcelních čísel 517/35 a 517/106 v kat. úz. S. své manželce R. B. s právními účinky vkladu jejího vlastnického práva k 19. 5. 1999. K tomu uvedl, že jestliže R. B. soudu sdělila, že se stala vlastnicí pozemků, na nichž se mají sporné stavby nacházet, měl s ní soud prvního stupně nadále v důsledku procesního nástupnictví jednat. Toto pochybení soudu prvního stupně nemělo vliv na správnost jeho rozhodnutí a nebylo důvodem ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud sám však nadále jednal ve věci s R. B. a zcela se ztotožnil s právním posouzením věci soudem prvního stupně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání. Namítali, že v řízení před odvolacím soudem nebylo rozhodnuto podle § 92 OSŘ, žalobci R. B. jako žalovanou neoznačili a ona sama nevyslovila souhlas k tomu, aby vystupovala na straně žalované, přesto odvolací soud ji označil jako žalovanou a dokonce ji přiznal náklady řízení. Podle názoru žalobců měl být rozsudek soudu prvního stupně zrušen a řízení zastaveno. Navrhli, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla zamítnutí dovolání s tím, že žalobci již v průběhu řízení před soudem prvního stupně věděli, že se stala vlastnicí nemovitostí a že F. B. zemřel, přitom s námitkou nedostatku pasivní legitimace přišli až v dovolání. S rozhodnutím odvolacího soudu vyslovila souhlas.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

Po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnými osobami a včas, se zabýval dovoláním především z hlediska jeho přípustnosti.

Podle § 236 odst. 1 OSŘ lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravují ustanovení § 237, § 238 a § 239 OSŘ. Podle § 238 odst. l písm. a) OSŘ dovolání přípustné není, neboť rozsudek odvolacího soudu nebyl rozsudkem měnícím, nýbrž potvrzujícím a nejde ani o situaci vyplývající z ustanovení § 238 odst. l písm. b) OSŘ. Podmínky stanovené v § 239 OSŘ daná věc rovněž nesplňuje, neboť odvolací soud výrokem svého rozhodnutí přípustnost dovolání nevyslovil a žalobci návrh na vyslovení přípustnosti dovolání nepodali.

Zbývá posoudit předpoklady přípustnosti vymezené v § 237 odst. 1 OSŘ. Ustanovení § 237 odst. 1 OSŘ spojuje přípustnost dovolání proti každému rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkami zakotvenými v odstavci druhém) s takovými hrubými vadami řízení a rozhodnutí, které činí rozhodnutí odvolacího soudu zmatečným. Dovolací soud však existenci takových vad z obsahu spisu nezjistil.

Námitky žalobců vznesené v dovolání, týkající se záměny účastníků na straně žalované, za předpokladu jejich důvodnosti, by bylo možno považovat za jinou vadu ve smyslu § 241 odst. 3 písm. b) OSŘ, tj. za vadu, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolací soud se jí však pro nepřípustnost dovolání zabývat nemohl (§ 242 odst. 3 věta druhá OSŘ).

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c) OSŘ].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalobců v tomto řízení a z toho, že úspěšné žalované náklady vznikly (§§ 243b odst. 4, 224 odst. 1 a 142 odst. 1 OSŘ). Podle odst. 10 části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb. odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízeních v jednom stupni, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví podle dosavadních právních předpisů. Výše nákladů, které jsou povinni žalobci nahradit žalované, vyplývá z § 9 odst. 1, § 7, § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif) a představují odměnu za jeden úkon právní služby – sepis vyjádření k dovolání v částce 500,- Kč a dále paušální náhradu hotových výloh advokáta ve výši 75,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobci dobrovolně, co jim ukládá toto rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 27. listopadu 2001

JUDr. František Balák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru