Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1391/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.1391.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1391/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců a) Mgr. K. S., b) Mgr. T. S., obou zastoupených JUDr. Jiřím Horníkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, proti žalovaným 1) A. K., 2) A. K., 3) MB construction Prague s.r.o., IČO 24678911, se sídlem v Praze 6, Kukulova 24, všem zastoupeným Mgr. Michaelou Tvrzskou, advokátkou se sídlem v Loděnici, Pražská 223, o žalobě na ochranu rušené držby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 42 C 168/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2016, č. j. 19 Co 352/2016-399, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 8. 9. 2016, č. j. 42 C 168/2016-352, zamítl návrh žalobců a) a b) na zastavení provádění přístavby do doby vydání rozhodnutí ve věci samé podle § 1004 občanského zákoníku (výrok I.), nařídil žalovaným 1) a 2) a 3) zdržet se rušení držby žalobců a) a b) spočívající v provádění fyzických zásahů do rodinného domu žalobců nacházejícího se na pozemku parc. č. 4748/293 v k. ú. S. zapsaného na LV 11518 v souvislosti se stavbou přístavby k rodinnému domu na pozemku parc. č. 4748/296, která je prováděna na pozemku parc. č. 4748/221 u severní zdi domu, vše zapsáno na LV 11847, k. ú. S., obec P. (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobců i žalovaných, a to do výroku III. usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 19 Co 352/2016-399, změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok I.) a žalovaným nepřiznal náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podávají žalobci dovolání, jehož přípustnost opírají o § 237 o. s. ř. a v němž namítají nesprávné právní posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. Navrhují, aby dovolací soud změnil rozhodnutí odvolacího soudu tak, že dovolatelům přizná náhradu nákladů řízení před soudy nižších stupňů.

Žalovaní se k dovolání nevyjádřili.

Obsah rozhodnutí soudů obou stupňů i dovolání je účastníkům znám a tvoří součást procesního spisu, a proto na něj dovolací soud pro stručnost odkazuje.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. není dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2743/2015 – dostupné, stejně jako dále označené rozhodnutí dovolacího soudu, na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz). To platí i pro závislý výrok o nákladech řízení (k tomu přiměřeně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4244/2015).

Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, jelikož dovolání směřuje proti výroku o náhradě nákladů v rozhodnutí o žalobě z rušené držby, proti kterému není dovolání § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. přípustné.

V souladu s § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2017

Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru