Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1238/2015Usnesení NS ze dne 23.04.2015

HeslaPodmínky řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.1238.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1238/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci navrhovatele J. P., Ú. n. L., o návrhu na potvrzení pravosti listin, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 29/2012, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. prosince 2013, č. j. 9 Co 1144/2013- 42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věta první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb., v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Pardubicích (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 19. července 2012, č. j. 42 Nc 29/2012-16, odmítl podání navrhovatele ze dne 28. 3. 2012 s odůvodněním, že ani na výzvu soudu učiněnou usnesením ze dne 24. dubna 2012, č. j. 42 Nc 29/2012-15, vady podání neodstranil, přičemž nedostatky jsou takového charakteru, že neumožňují, aby v řízení bylo pokračováno.

K odvolání navrhovatele Krajský soud v Ústí nad Labem (dále „odvolací soud“) usnesením ze dne 2. prosince 2013, č. j. 9 Co 1114/2013-42, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a navrhovateli nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, nikoli však prostřednictvím advokáta nebo notáře.

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle článku II. – Přechodná ustanovení, bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinného od 1. ledna 2013, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 243c odst. 3 zákona, který se užije ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 2. prosince 2013, postupoval dovolací soud podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Soud prvního stupně vyzval navrhovatele usnesením ze dne 27. února 2014, č. j. 42 Nc 29/2012-51, aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě 1 měsíce zástupcem advokáta nebo notáře a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně ho poučil, že pro nedostatek podmínky řízení - zákonného zastoupení může být dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno 27. 6. 2014 a podáním doručeným soudu prvního stupně 25. 7. 2014 požádal o prodloužení lhůty ze zdravotních důvodů. Aniž soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl, v podání doručeném soudu prvního stupně 27. února 2015 navrhovatel uvedl, že žádá, aby mu byla umožněna „samostatná obhajoba“, neboť je svéprávný a může věc srozumitelně dokladovat. Dovolatel výzvě soudu prvního stupně nevyhověl, neboť si svým zástupcem advokáta nebo notáře nezvolil a jeho prostřednictvím dovolání nepodal.

Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

V souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru