Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 122/2007Usnesení NS ze dne 19.03.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:22.CDO.122.2007.1
Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1424/07


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 122/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. P., zastoupeného advokátem, proti žalovanému R. S., bližší údaje neuvedeny, o vydání vozidla, zaplacení částky 100 000,- Kč, eventuelně zaplacení částky 150 000,- Kč, vedené u Obvodního soudu v Praze 5 pod sp. zn. 25 C 117/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. října 2006, č. j. 21 Co 374/2006-46, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 13. března 2006 u Obvodního soudu v Praze 5 (dále jen „soud prvního stupně“) domáhal na žalovaném vydání vozidla Peugeot 505, eventuálně zaplacení částky 150 000,- Kč, a v případě, že by žalovaný vozidlo žalobci vydal, požadoval též doplacení částky 100 000,- Kč jako částky odpovídající rozdílu mezi původní a sníženou hodnotou vozidla. Žalobce žalovaného v žalobě označil pouze jménem a příjmením a neuvedl žádné další skutečnosti, které by osobu žalovaného blíže identifikovaly.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 21. března 2006, č. j. 25 C 117/2006-10, vyzval žalobce k odstranění vady žaloby spočívající v nedostatečné identifikaci žalovaného ve smyslu § 79 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ) tak, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení uvedl přesnou adresu bydliště žalovaného, případně jiné identifikační znaky – datum narození nebo rodné číslo. Žalobce poučil o tom, že nevyhoví-li výzvě ve stanovené lhůtě, žalobu odmítne.

Žalobce na tuto výzvu soudu prvního stupně reagoval podáním, které obsahovalo urážky předsedy senátu soudu prvního stupně a námitky, týkající se jeho nezpůsobilosti k výkonu funkce soudce, uvedené vady podání však neodstranil.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. dubna 2006, č. j. 25 C 117/2006-15, žalobu odmítl z důvodu, že žalobce na výzvu soudu k odstranění vad žaloby nereagoval, žaloba postrádá nadále postrádá náležitosti uvedené v § 79 odst. 1 OSŘ, pro které nelze v řízení pokračovat (§ 43 odst. 2 OSŘ).

Městský soud v Praze poté, co usnesením ze dne 1. června 2006, č. j. 1 Nc 391/2006-36, návrhu žalobce na vyloučení předsedy senátu soudu prvního stupně Mgr. M. Š. z projednávání a rozhodnutí v této věci nevyhověl, a poté, co soud prvního stupně usnesením, žalobci zástupce pro toto řízení neustanovil, k odvolání žalobce jako soud odvolací usnesením ze dne 12. října 2006, č. j. 21 Co 374/2006-46, usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. dubna 2006, č. j. 25 C 117/2006-15, potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud v postupu soudu prvního stupně neshledal žádných pochybení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu z 10. dubna 2006 podal žalobce dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci, které spatřuje v tom, „že mu neposkytnutím potřebné součinnosti, nebyla soudem poskytnuta ochrana jeho procesních a hmotných práv a že byl pokutován“.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a že je přípustné, přezkoumal napadené usnesení podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.

Podle § 79 odst. 1 věta první a druhá OSŘ řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

Podle § 43 odst. 1 OSŘ předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Není-li podle § 43 odst. 2 OSŘ přes výzvu předsedy senátu podle § 43 odst. 1 OSŘ podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

V žalobě musí být účastníci řízení označeni tak, aby bylo nepochybné, kdo je účastníkem řízení, aby ho nebylo možno zaměnit s někým jiným (s jinou osobou) a aby s ním soud mohl jednat. Fyzickou osobu jako účastníka řízení je třeba označit jménem, příjmením a bydlištěm, případně dalšími údaji umožňujícími její přesnou identifikaci, např. datem narození, rodným číslem, adresou zaměstnavatela či místem podnikání. Jestliže návrh na zahájení řízení (žaloba) obsahuje takové označení účastníků řízení, které neumožňuje jejich přesnou identifikaci, jde o nesprávné podání. Tuto vadu je třeba postupem podle § 43 OSŘ odstranit. Označení žalovaného žalobcem v žalobě pouze jménem a příjmením neumožňuje jeho přesnou identifikaci a není-li tato vada žaloby přes výzvu soudu k jejímu odstranění odstraněna, nelze v řízení pokračovat. Takovou žalobu je třeba podle § 43 odst. 2 OSŘ odmítnout. Odvolací soud proto nepochybil, pokud usnesení soudu prvního stupně, jímž tento soud žalobu odmítl, jako věcně správné potvrdil. Pokud námitka žalobce, že mu soud neposkytl ochranu jeho práv, měla mířit na skutečnost, že nebylo vyhověno jeho žádosti o ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů, nelze než odkázat na rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 28. června 2006, č. j. 25 C 117/2006-37, proti kterému se žalobce neodvolal a které tak nabylo právní moci.

Z uvedených důvodů dovolací soud dovolání žalobce podle § 243b odst. 2 OSŘ zamítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. března 2007

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru