Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1032/2001Usnesení NS ze dne 06.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:22.CDO.1032.2001.1

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1032/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce K. D., proti žalovanému K. V., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 8 C 177/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2001, čj. 17 Co 439/2000-128, takto:

I.Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 17. ledna 2001, čj. 17 Co 439/2000-128, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Náchodě (dále „soud prvního stupně“) ze dne 30. května 2000, čj. 8 C 177/98-100, kterým byla zamítnuta „žaloba, aby bylo určeno, že dům čp. 699 se stavební parcelou č. 136 o výměře 317 m2 včetně dílny, prádelny, plotů, žumpy a zahrada parc. č. 137 o výměře 424 m2 s trvalými porosty, vše v kat. území R. n. K., do okamžiku smrti, tj. do 2. 7. 1990, vlastnila paní J. D., posledně bytem R. n. K.“, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání označené datem 30. 3. 2001, které předal k přepravě poště 5. 4. 2001 a soudu prvního stupně bylo doručeno 6. 4. 2001.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Podle § 240 odst. l OSŘ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Uvedená lhůta je zachována i tehdy, je-li dovolání podáno v dané lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 věta druhá OSŘ).

Rozsudek odvolacího soudu nabyl v dané věci právní moci 15. 2. 2001. Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 OSŘ byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 16. březen 2001. Dovolání podané až dne 5. dubna 2001 je tedy zjevně opožděné.

Lhůta k podání dovolání je zákonnou lhůtou a není možné ji prodloužit. Prominutí zmeškání lhůty postupem podle § 58 OSŘ je vyloučeno (§ 240 odst. 2 věta první OSŘ). Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. l písm. a/ OSŘ opožděně podané dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c/ OSŘ, neboť neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2001

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru