Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 1003/2017Usnesení NS ze dne 22.06.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.1003.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 1003/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobců: a) V. K., b) L. K., proti žalovanému V. J., zastoupenému JUDr. Tomášem Truschingerem, advokátem se sídlem v Brně, Bašty 413/2, o odstranění stavby, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 6 C 1129/96, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2015, č. j. 13 Co 511/2011-531, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 2. 2016, č. j. 13 Co 511/2011-584, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 3 odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 14. 5. 2015, č. j. 13 Co 511/2011-531, k odvolání účastníků jako soud odvolací rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 15. 8. 2011, č. j. 6 C 1129/96-489, potvrdil ve výrocích II., III. a IV. a) o zřízení věcného břemene, náhradě za věcné břemeno a zamítnutí žaloby o odstranění stavby přesahu garáže a krovu domu, zrušil ve zbývajících výrocích ve věci samé a o nákladech řízení (výroky I., IV. b) a V. – VII.) a věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaní podali proti rozsudku odvolacího soudu dovolání a soud prvního stupně je usnesením ze dne 16. 9. 2015, č. j. 6 C 1129/96-570, vyzval, aby si zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. K výzvě soudu prvního stupně žalobci dne 29. 9. 2015 zaplatili soudní poplatek z dovolání 10 000 Kč. Lhůta pak byla prodloužena usnesením ze dne 21. 10. 2015, č. j. 6 C 1129/96-575, do 10. 11. 2015. Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 12. 2015, č. j. 6 C 1129/96-580, a odvolací soud usnesením ze dne 9. 2. 2016, č. j. 13 Co 511/2011-584, opravili v záhlaví nesprávně uvedené datum narození žalobce a) a bydliště obou žalobců. Na opětovnou výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 20. 6. 2016, č. j. 6 C 1129/96-596 k doplnění dovolání z 11. 8. 2015 o náležitosti podle § 241 o. s. ř. prostřednictvím zvoleného zástupce – advokáta, žalobci požádali o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Jejich žádost byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. 9. 2016, č. j. 6 C 1129/96-610, potvrzeného usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 11. 2016, č. j. 13 Co 306/2016-618. Žalobci nedoložili majetkové poměry a nebylo tak zjištěno, že jsou u nich dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Usnesení nabylo právní moci 25. 11. 2016. Soud prvního stupně dalším usnesením ze dne 5. 12. 2016, č. j. 6 C 1129/96-624, žalobce vyzval, aby si do dvou měsíců od právní moci usnesení, jímž byla zamítnuta jejich žádost o ustanovení advokáta, tj. od 25. 11. 2016, pro podání dovolání zvolili zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Výzva byla žalobcům doručena 9. 12. 2016. Žalobce sdělil podáním doručeným 18. 1. 2017, že dává plnou moc žalobkyni „k vyřízení advokáta“, a žalobkyně podáním doručeným téhož dne, že žalobce je od 7. 1. 2017 hospitalizován, což doložila potvrzením nemocnice. Dovolání žalobci prostřednictvím advokáta až dosud nedoplnili.

Dovolatelka požádala o „prodloužení lhůty na sepsání dovolání“ z důvodu hospitalizace dovolatele; neuvedla však žádné důvody pro to, aby soudem poskytnutá lhůta byla prodloužena i ve vztahu k ní. Protože jí dovolatel udělil plnou moc „k vyřízení jednání u advokáta“, byla oprávněna sjednat zastoupení a sepsání dovolání i jeho jménem; hospitalizace dovolatele tak nebránila odstranění nedostatku povinného zastoupení. Ostatně doba, která uplynula od konce lhůty poskytnuté dovolatelům soudem prvního stupně k odstranění vad dovolání i nedostatku povinného zastoupení již podstatně převyšuje dobu, o kterou by vůbec prodloužení přicházelo do úvahy.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobci ani na výzvu soudu nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení podle § 241 o. s. ř. Žalobkyně se nepokusila o sjednání zastoupení advokátem ani na základě pověření žalobce. Dovolací soud připomíná, že první výzva k odstranění nedostatku jejich zastoupení v dovolacím řízení jim byla doručena již v roce 2015 před vydáním opravných usnesení soudů obou stupňů. Jak vyplývá ze zamítnuté žádosti o ustanovení advokáta, ani jejich majetkové poměry jejich nečinnost neodůvodňovaly. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení pro nesplnění podmínky povinného zastoupení advokátem zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť o nákladech řízení se rozhoduje v rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.). Jestliže odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně zčásti ve výrocích věci samé a o nákladech řízení a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, rozhodne o nákladech dovolacího řízení ve svém rozhodnutí soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru