Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 99/2015Usnesení NS ze dne 22.04.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.ND.99.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 99/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem v Praze 5, Jeremiášova č. 1249/7, IČO 26450691, zastoupeného JUDr. Petrem Niplem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 449/11, proti povinnému P. M., pro 7.797,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 14939/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 14939/2014, projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, podal dne 27. 11. 2014 u Okresního soudu v Ostravě spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 2. 10. 2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 7.797,- Kč podle pravomocného a vykonatelného trestního příkazu Okresního soudu v Berouně ze dne 23. 6. 2014, č. j. 2 T 97/2014 - 2165, jakož i nákladů exekuce, které budou určeny.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 2. 2015, č. j. 94 EXE 14939/2014 - 28, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že lustrací v informačním systému centrální evidence obyvatel se nepodařilo dohledat osobu povinného, ani místo jeho trvalého pobytu, že dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a zahraniční politiky bylo zjištěno, že povinný, který je státním příslušníkem Spolkové republiky Německo, měl v České republice povolený přechodný pobyt od 19. 5. 2008 do 11. 6. 2009, přičemž byl přihlášen na adrese O., a že v řízení nebylo prokázáno, že by povinný měl v obvodu Okresního soudu v Ostravě majetek. Dospěl proto k závěru, že věc je třeba předložit Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Ostravě (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru