Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 70/2018Usnesení NS ze dne 17.04.2018

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:21.ND.70.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 74 odst. 3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 70/2018-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého ve věci dědického řízení o obchodním podílu ve společnosti DQC s. r. o, se sídlem v Brně, Mutěnická č. 4128/2, IČO 27686256, vedené u Krajského soudu v Brně, veřejném rejstříku, pod sp. zn. C 52081, o návrhu na určení místní příslušnosti podaném Krajským soudem v Brně ve věci, sp. zn 9 Cm 22/2017, takto:

Věc dědictví po zůstaviteli Ch. D. Q., zemřelém dne 23. listopadu 2011, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně postoupil Nejvyššímu soudu dne 7. 3. 2018 rejstříkový spis vedený pro oddíl C, číslo vložky 52081, k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, který povede dědické řízení ve věci obchodního podílu ve společnosti DQC s.r.o, se sídlem v Brně, Mutěnická č. 4128/2, IČO 27686256, který byl v majetku zůstavitele Ch. D. Q., posledně bytem v B., M., který zemřel dne 23. 11. 2011.

Krajský soud v Brně uvedl, že dne 5. 5. 2017 provedl prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti v Praze dožádání ohledně předložení stejnopisu konečného rozhodnutí vydaného v dědickém řízení po zůstaviteli nebo o sdělení, že se orgány Vietnamské socialistické republiky nebudou dědickou věcí zabývat. Dle sdělení konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Hanoji je známo, že vietnamské orgány jakákoli sdělení, že se věcí nebudou zabývat, nevydávají, dožádání v tomto směru zůstávají bez odezvy.

Nejvyšší soud České republiky, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., se zabýval otázkou, zda je dána pravomoc soudů České republiky pro řízení ve věci dodatečného projednání nově zjištěného majetku v dědickém řízení.

Podle čl. 38 odst. 1 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, vyhlášené pod č. 98/1984 Sb., je k řízení o movitém dědictví s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku příslušný justiční orgán té smluvní strany, jejímž občanem byl zůstavitel v době své smrti. Podle čl. 38 odst. 2 téže smlouvy jestliže je celé movité dědictví, které zanechal občan jedné smluvní strany, na území druhé smluvní strany, projedná je na návrh dědice justiční orgán této smluvní strany, jestliže s tím souhlasí všichni známí dědicové.

Podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále též jen „zákon o mezinárodním právu soukromém“), neměl-li zůstavitel v době své smrti obvyklý pobyt v České republice, český soud projedná dědictví, které je v České republice, tehdy, jestliže stát, jehož orgán je pravomocný k projednání takového dědictví, ani nevydává dědictví zůstavitelů s obvyklým pobytem v České republice k projednání českým soudům, ani nepřiznává jejich rozhodnutím právní účinky, anebo odmítne-li cizí stát zabývat se dědictvím, nebo se nevyjádří. Českým soudům přísluší vždy rozhodovat o dědictví, které na území České republiky zanechal státní občan České republiky, který měl obvyklý pobyt v cizině, jestliže o to požádá i jen některý z dědiců, který má obvyklý pobyt v České republice.

Protože dvoustranné ani mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž jsou Česká republika a Vietnamská socialistická republika vázány, nestanoví pro danou situaci nic jiného, je tedy na místě užití příslušných ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém. S ohledem na skutečnost, že vietnamské orgány nereagovaly na výzvy českých orgánů, lze konstatovat, že byla splněna podmínka upravená v ustanovení § 74 odst. 3 zákona o mezinárodním právu soukromém, neboť se vietnamské soudy dodatečným projednáním nově zjištěného majetku týkajícího se obchodního podílu ve společnosti DQC s.r.o. nezabývaly a k věci se nevyjádřily.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušným. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vycházeje z obsahu předloženého spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, v jehož obvodu měl zůstavitel poslední bydliště a zároveň v jeho obvodu má sídlo společnost DQC s. r. o., v níž zůstaviteli náleží obchodní podíl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. dubna 2018

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru