Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 7/2012Usnesení NS ze dne 27.02.2012

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:21.ND.7.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 122 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 7/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. se sídlem v Brně, Pražská č. 674/156, IČO 29216842, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 34, proti žalovaným 1) Dřevoeco s.r.o. se sídlem v Brně, Šámalova č. 748/107, IČO 26270609, 2) J. H. a 3) E. H., o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 298/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 298/2011 se nepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu u Městského soudu v Praze domáhala, aby soud žalovaným uložil povinnost zaplatit jí společně a nerozdílně směnečný peníz ve výši 100.000,- Kč spolu s 6 % úrokem ročně z částky celkové směnečné sumy 1.821.387,69 Kč ode dne 21.6.2011 do zaplacení a odměnu ve výši 1/3 % ze směnečného peníze, tedy 333,33 Kč a náhradu nákladů řízení v částce 33.880,- Kč k rukám jejího zástupce. Pokud by žalovaní podali proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky, domáhala se žalobkyně, aby soud rozsudkem určil, že směnečný platební rozkaz se ponechává v platnosti a žalovaným uložil povinnost zaplatit jí náklady řízení.

Městský soud v Praze rozhodl směnečným platebním rozkazem ze dne 23.8.2011, č.j. 56 Cm 298/2011-12, tak, že žalobě vyhověl. Všichni žalovaní podali proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky, přičemž žalovaní 2) a 3) současně navrhli, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Krajskému soudu v Ostravě. Poukázali na jejich vysoký věk a s tím spojený špatný zdravotní stav. Uvedli, že se jednání u soudu chtějí zúčastnit, že by to však nebylo možné, pokud by ke změně místní příslušnosti soudu nedošlo.

Žalobkyně s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě nesouhlasila. Uvedla, že by to pro ni znamenalo zvýšení nákladů řízení.

Žalovaná 1) s přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě souhlasila.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji, hospodárněji nebo po skutkové stránce – se zřetelem na navržené důkazy – spolehlivěji a důkladněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by byla věc přikázána Krajskému soudu v Ostravě, v jehož obvodu mají žalovaní 2) a 3) trvalé bydliště, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci. Skutečnost, že žalovaní 2) a 3) jsou vyššího věku (tvrzený „špatný“ zdravotní stav nebyl doložen), samy o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňují. Neumožní-li žalovaným 2) a 3) jimi uváděné okolnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byli v projednávané věci vyslechnuti a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámeni prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o.s.ř.). Žalovaní 2) a 3) si také mohou k ochraně svých zájmů ve věci zvolit zástupce. Mají-li za to, že jsou u nich splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, mohou u soudu navrhnout, aby jim byl soudem na náklady státu zástupce z řad advokátů ustanoven.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru