Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 512/2020Usnesení NS ze dne 24.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.512.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 512/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněného P. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem se sídlem v Příbrami, Pražská č. 140, proti povinnému Š. V., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, pro 23 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1851/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1851/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 2 JUDr. Aleš Bayer podal dne 31. 7. 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněného žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 23 000 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 12. 2014 č. j. 6 C 213/2014-24.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 9. 9. 2020 č. j. 33 EXE 1851/2020-19 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť povinný, podle zjištění z centrální evidence obyvatel, má v České republice „ukončený pobyt od 20. 1. 2003“. Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 5 vedeného pod sp. zn. 6 C 213/2014 bylo zjištěno, že od 22. 5. 2012 je povinný „hlášený v XY (SR) na úřední adrese“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 11. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru