Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 510/2019Usnesení NS ze dne 15.01.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.510.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 510/2019-97

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek XY, se sídlem v XY, IČO XY, zastoupeného Mgr. Viktorem Klímou, advokátem se sídlem v Praze 1, Melantrichova č. 477/20, proti žalovanému POZIMOS, a. s. se sídlem ve Zlíně, K Pasekám č. 3663, IČO 00147389, zastoupenému JUDr. Bc. Michalem Březovjákem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Školní č. 3362/11, o 235 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 46 C 386/2019, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 46 C 386/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2019 domáhá zaplacení smluvní pokuty ve výši 220 000 Kč „se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 13. 12. 2018 do zaplacení“, smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč „se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 29. 6. 2019 do zaplacení“ a smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč „se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 13. 12. 2018 do zaplacení“, k jejímuž zaplacení se žalovaný zavázal v dohodě o narovnání ze dne 27. 4. 2017 pro případ prodlení s odstraněním vad na společných částech budovy v XY, specifikovaných v této dohodě. Současně žalobce navrhl, aby věc byla přikázána k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti, tedy z důvodu „rychlejšího, hospodárnějšího, jakož i účelnějšího projednání a rozhodnutí věci“ Obvodním soudem pro Prahu 5. Návrh odůvodnil tím, že budova, jejíž vady jsou předmětem dohody o narovnání a budou v řízení projednávány, se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, že bude třeba provést ohledání na místě samém a nechat vyhotovit znalecké posudky týkající se uvedené budovy, že bude třeba předvolat svědky, kteří mají „bydliště téměř výhradně v Praze“, že žalovaný „má podle svých webových stránek v Praze pracoviště“, že „veškeré jednání a schůzky mezi žalobcem a žalovaným za účelem mimosoudního vyřešení věci probíhaly v Praze“, že lze předjímat, že žalovaný se nebude, na rozdíl od žalobce, „resp. jeho 37 členů – vlastníků“, soudních jednáních účastnit osobně, že Obvodní soud pro Prahu 5 je „s věcí již seznámen“ z jiných řízení, přičemž na tato řízení „bude žalovaný zřejmě poukazovat“ a „lze tak předpokládat případné zbytečné přemisťování těchto spisů mimo Prahu“, a že všechny úřady, které vydaly úřední povolení, a „jejich úřední osoby, které by mohly být předvolány ke svědecké výpovědi, sídlí či bydlí v Praze“. Žalobce má za to, že žalovaný „nemůže být v případě delegace věci k soudu v Praze nijak dotčen na svých právech, krom dočasných výdajů na cestovní výdaje svého právního zástupce“.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. 8. 2019 č. j. 23 Nd 309/2019-59 rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy a že po právní moci usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu ve Zlíně. Návrhem žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti se soud v této fázi nezabýval, neboť dosud nebyly učiněny úkony potřebné k tomu, aby soud mohl o tomto návrhu rozhodnout.

Žalovaný s návrhem žalobce na delegaci nesouhlasí. Má za to, že delegace nepovede k hospodárnějšímu, rychlejšímu a ani po skutkové stránce spolehlivějšímu a důkladnějšímu projednání věci a že v projednávané věci nejsou dány výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly delegaci. Dále uvedl, že předpokládá, že bude navrhovat provedení výslechu svědků, kteří jsou jeho zaměstnanci a bydlí ve Zlíně.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 uvedené žalobcem nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 5 oproti jejímu projednání Okresním soudem ve Zlíně, jenž je soudem místně příslušným, a které by dostatečně odůvodňovaly průlom zásady zákonného soudce. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá bydliště (pracoviště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem bydliště a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost, že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, případně že je zde potencialita dokazování mimo obvod místně příslušného soudu, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Účastníkem řízení na straně žalobce je Společenství vlastníků jednotek XY, nikoliv jeho „37 členů“. Žalobce je zastoupen advokátem se sídlem v Praze, žalovaný má sídlo ve Zlíně, kde má sídlo i jím zvolený zástupce, a proto případné vyšší náklady spojené s účastí žalobce u jednání u Okresního soudu ve Zlíně nemohou být důvodem, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5, neboť ekonomická zátěž spojená s dosažením místně příslušného soudu by se v případě přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pouze přesunula ze žalobce na žalovaného, a delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků. Pokud jde o skutečnosti, že budova, jejíž vady budou v řízení posuzovány, se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, že osoby, které by mohly být slyšeny jako svědci, jakož i „37 členů“ žalobce, bydlí v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, že Obvodní soud pro Prahu 5 je s věcí již obeznámen a spisy, které se u něj nacházejí a mají souvislost s tímto řízením, by nebylo nutné přemísťovat, jakož i to, že úřady, které vydaly úřední povolení k předmětné budově, se nacházejí v Praze a „jejich úřední osoby, které by mohly být předvolány ke svědecké výpovědi“, v Praze bydlí, nemohou ani tyto přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 odůvodnit. Nic nebrání tomu, aby svědci byli v projednávané věci vyslechnuti prostřednictvím dožádaného soudu, bude-li to účelné, popřípadě aby úkony, které by příslušný soud mohl provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady anebo které v jeho obvodu provést nelze, provedl na dožádání jiný soud (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.) Případné zaslání potřebných spisů Obvodního soudu pro Prahu 5 Okresnímu soudu ve Zlíně rovněž nepředstavuje okolnost, která by mohla významnější měrou negativně ovlivnit rychlost a hospodárnost řízení u místně příslušného Okresního soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobce na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru