Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 447/2016Usnesení NS ze dne 25.01.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.447.2016.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 942/17 ze dne 10.05.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

21 Nd 447/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D., v právní věci žalobkyně Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, církevní organizace se sídlem v Opavě – Město, Beethovenova č. 235/1, IČO 00406546, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Ovocný trh č. 1096/8, proti žalovaným 1) České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze – Novém Městě, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, a 2) Moravskoslezskému kraji se sídlem krajského úřadu v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října č. 2771/117, IČO 70890692, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 193/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 193/2015, se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze).

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 21. 12. 2015 u Okresního soudu v Bruntále domáhala podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, určení, že žalovaná 1) je vlastnicí tam specifikovaných nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 1763 a nacházejících se v katastrálním území B., obec B., a nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 622 a nacházejících se v katastrálním území V. pod P., obec V. pod P., všech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál.

Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 1. 6. 2016, č. j. 17 C 193/2015-306, řízení přerušil do pravomocného skončení právní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 143/2015.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Ostravě usnesení okresního soudu změnil tak, že se řízení do pravomocného skončení řízení vedeného u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 143/2015 nepřerušuje.

Podáním ze dne 23. 11. 2016 žalobkyně navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) přikázána jinému soudu s odůvodněním, že „s ohledem na četnost sporů“, které jako oprávněná osoba podle zákona č. 428/2012 Sb. vede u Okresního soudu v Bruntále, Okresního soudu v Olomouci a Okresního soudu v Opavě, „je nereálné, aby právní zástupce žalobkyně (který má sídlo v Praze) téměř každý den či obden cestoval zejména do Bruntálu či do Opavy a Olomouce, přičemž soudní jednání jsou často nařízena na 8 hod. ranní nebo 9 hod. ranní, což pro právního zástupce žalobkyně znamená nejen časovou náročnost zahrnující cestování z Prahy do Bruntálu, Opavy, Olomouce, ale s ohledem na čas nařízených jednání musí právní zástupce žalobkyně tuto cestu absolvovat den předem a vedle nákladů na dopravu musí právní zástupce žalobkyně uhradit i ubytování za nocleh“, a že „ve většině řízení jsou další účastníci řízení, kteří rovněž cestují z Prahy“. Vzhledem k tomu, že vedení těchto sporů je pro žalobkyni, jakožto církevní a charitativní instituci, velice nákladné, v rámci minimalizace nákladů, hospodárnosti, rychlosti a efektivního vedení všech dotčených sporů zvolila z důvodů vhodnosti Obvodní soud pro Prahu 1 (případně jiný Obvodní soud v Praze či Okresní soud v Praze).

Žalovaná 1) s navrhovanou delegací nesouhlasí, neboť přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu by bylo na úkor žalované 1), za níž před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž výkon činnosti tohoto úřadu spočívající v jednání před soudem zabezpečuje Územní pracoviště Ostrava, v jehož územním obvodu se nachází majetek dotčený žalobním návrhem. S ohledem na předmět řízení a navržené důkazy nelze dospět k závěru, že by souzená věc byla projednána jiným než příslušným soudem rychleji a hospodárněji.

Žalovaný 2) rovněž nesouhlasí s návrhem žalobkyně na přikázání věci jinému soudu, neboť k přikázání věci nejsou dány důvody podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Tímto postupem by bylo zasaženo do procesních práv účastníků řízení, zejména do práva účastníků na zákonného soudce; poukazuje také na to, že „v tomto řízení krom právního zástupce žalobkyně nemá jiný účastník sídlo v Praze“, že „argument, že z Prahy cestují další účastníci řízení, je tak zjevně nepravdivý a ani v kombinaci s dalšími argumenty žalobkyně jej nelze považovat za dostatečný důvod k delegaci celého řízení“ a že „přikázání řízení k Obvodnímu či k Okresnímu soudu v Praze by naopak znamenalo zvýšení nákladů pro ostatní účastníky řízení“.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

V posuzované věci žalobkyně neuvádí v návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (nebo některému z Obvodních či Okresních soudů v Praze) žádné skutečnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci. Řízení se týká práva k nemovitostem, a proto místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci není obecný soud žalovaného, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno vlastnictví žalované 1) [srov. § 88 písm. b) o. s. ř.]; tímto soudem je Okresní soud v Bruntále. Přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo zástupce žalobkyně advokát JUDr. Ondřej Rathouský (případně některému z Obvodních či Okresních soudů v Praze), se kterým žalovaná 1) ani žalovaný 2) nesouhlasí, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze) podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru