Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 446/2020Usnesení NS ze dne 13.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:21.ND.446.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 446/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného PRONTO CREDIT s. r. o. se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Rybná č. 716/24, IČO 27525210, zastoupeného Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem se sídlem v Sušicích, nábřeží Karla Houry č. 180, proti povinnému R. D., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, pro 38 671,65 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 1064/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 1064/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Exekutorského úřadu Plzeň-město JUDr. Jitka Wolfová podala dne 13. 7. 2020 u Okresního soudu v Hodoníně spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 9. 7. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 38 671,65 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 13. 3. 2020 č. j. EPR 28822/2020-11.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 4. 8. 2020 č. j. 51 EXE 1064/2020-15 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť povinný, který je občanem České republiky, nemá na území České republiky trvalý pobyt. Okresní soud dále zjistil, že trvalý pobyt povinného byl na území České republiky „dle lustrace v ISZR ukončen“ ke dni 8. 4. 2020, že povinný je podle výpisu z obchodního rejstříku ode dne 20. 12. 2018 doposud jednatelem a společníkem ve společnosti R. se sídlem XY, IČO XY, přičemž „jeho adresa XY byla ke dni 16. 4. 2020 z rejstříku vymazána“, a že oprávněný soudu nesdělil místo, kde by se měl nacházet majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný, který je občanem České republiky, nemá místo trvalého pobytu na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Hodoníně (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 10. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru