Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 443/2016Usnesení NS ze dne 23.01.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.443.2016.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 960/17 ze dne 04.05.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

21 Nd 443/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě v Opavě - Městě, Rybí trh č. 185/16, IČO 44941439, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Ovocný trh č. 1096/8, proti žalovaným 1) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2 - Novém Městě, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, 2) Městu Vrbnu pod Pradědem se sídlem městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní č. 389, IČO 00296457, zastoupenému JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D., advokátem se sídlem v Pardubicích - Zeleném Předměstí, Teplého č. 2786, a 3) Moravskoslezskému kraji se sídlem krajského úřadu v Ostravě - Moravské Ostravě a Přívozu, 28. října č. 2771/117, IČO 70890692, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 211/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 211/2015, se nepřikazuje "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze".

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou podanou dne 21.12.2015 u Okresního soudu v Bruntále určení, že žalovaná 1) je vlastníkem "pozemku parc. č. 1530/2, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1588, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1587, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1572, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1586, lesní pozemek, pozemku parc. č. 1532, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1626/2, lesní pozemek, pozemku parc. č. 1671, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1592, lesní pozemek, pozemku parc. č. 1665, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1653, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 1589, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1651/2, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1666, ostatní plocha, pozemku parc. č. 1567, ostatní plocha, pozemku parc. č. 17, ostatní plocha, pozemku parc. č. 16, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, část obce V. pod P., stavba občanské vybavenosti, vše v katastrálním území V. pod P., zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, na listu vlastnictví č. 554 pro katastrální území V. pod P., obec V. pod P.".

Žalobkyně podáním doručeným Okresnímu soudu v Bruntále dne 23.11.2016 navrhla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., aby věc byla přikázána "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze". Návrh odůvodnila tím, že žalobkyně "vede u Okresního soudu v Bruntále, Okresního soudu v Olomouci a Okresního soudu v Opavě více sporů s obdobným právním a téměř identickým skutkovým základem", že v těchto sporech mají účastníci řízení a jejich právní zástupci sídlo v Praze a že s ohledem na četnost sporů je pro žalobkyni a jejího právního zástupce časově a finančně nákladné cestování na jednání nařízená mimo Prahu.

Žalovaná 1) s přikázáním věci jinému soudu nesouhlasila. Uvedla, že s ohledem na sídlo ostatních účastníků "není pravdivé tvrzení žalobkyně, že převážná většina účastníků nebo jejich právních zástupců má sídlo v Praze", když jediným účastníkem řízení se sídlem v Praze je žalovaná 1), za kterou v daném řízení "vystupuje Územní pracoviště v Ostravě, zastoupené pro toto řízení pověřenou zaměstnankyní s pracovištěm v Š.". Návrh žalobkyně na přikázání věci soudu, v jehož obvodu má sídlo právní zástupce žalobkyně, "zjevně není motivován efektivitou řízení", delegace by nevedla k celkovým úsporám řízení, naopak by došlo pouze k přesunu nákladů řízení ze žalobkyně na ostatní účastníky. Důvodem přikázání věci jinému soudu nemůže být pouhá skutečnost, že účastník nebo jeho zvolený právní zástupce nemá bydliště či sídlo v obvodu věcně a místně příslušného soudu a tím spíše v případě, kdy druhá strana s navrhovanou delegací nesouhlasí.

Žalovaný 2) se připojil k návrhu žalobkyně a navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu Praha - východ.

Žalovaný 3) s návrhem žalobkyně na přikázání věci jinému soudu nesouhlasil. Uvedl, že důvody, které žalobkyně uvedla, nejsou dostatečné a že delegace věci podle návrhu žalobkyně by nevedla k minimalizaci nákladů a efektivitě vedení sporu, když "v tomto řízení kromě právního zástupce žalobkyně nemá jiný účastník sídlo v Praze", když za žalovanou 1) vystupuje v řízení Územní pracoviště v Ostravě, naopak by vedla ke zvýšení nákladů ostatních účastníků řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána; účastníci mají právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku), a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě se řízení týká práva k nemovitostem. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci proto není obecný soud žalovaných, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno vlastnictví žalované 1) [srov. § 88 písm. b) o.s.ř.]; tímto soudem je Okresní soud v Bruntále. Důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo právní zástupce žalobkyně, nebo jinému soudu v Praze, uvedené žalobkyní, nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Bruntále, který je ve věci soudem místně příslušným. Důvodem pro delegaci, se kterou žalovaná 1) a žalovaný 3) nesouhlasí, nemohou být ekonomická zátěž a obtíže zástupce žalobkyně spojené s dosažením místně příslušného soudu, zejména když žalovaní mají poblíž obvodu Okresního soudu v Bruntále svá územní pracoviště a sídla; zátěž spojená s dosažením místně příslušného soudu, na kterou žalobkyně poukazuje ve svém návrhu, by se v případě přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 pouze přesunula z žalobkyně na žalované, a tato delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. rozhodl, že věc se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodními soud v Praze, či Okresnímu soudu v Praze".

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2017

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru