Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 438/2016Usnesení NS ze dne 23.01.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:21.ND.438.2016.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 959/17 ze dne 11.04.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Milada Tomková


přidejte vlastní popisek

21 Nd 438/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě v Opavě - Městě, Rybí trh č. 185/16, IČO 44941439, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Ovocný trh č. 1096/8, proti žalovaným 1) České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze 2 - Novém Městě, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, a 2) Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Orlická č. 2020/4, IČO 41197518, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 212/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 212/2015, se nepřikazuje "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze".

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou podanou dne 21.12.2015 u Okresního soudu v Bruntále určení, že žalovaná 1) je vlastníkem "pozemku parc. č. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení, část obce B., a pozemku parc. č. 26/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., vše v katastrálním území B., obec B., zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, na listu vlastnictví č. 1942 pro katastrální území B., obec B." a "obnovené památky - Náhonu vodní elektrárny, jak je vymezen geometrickým plánem č. 2369-61/2007 a který se nachází na pozemku parc. č. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení, v katastrálním území B., obec B., zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, na listu vlastnictví č. 1942 pro katastrální území B., obec B.".

Žalobkyně podáním doručeným Okresnímu soudu v Bruntále dne 23.11.2016 navrhla podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., aby věc byla přikázána "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze". Návrh odůvodnila tím, že žalobkyně "vede u Okresního soudu v Bruntále, Okresního soudu v Olomouci a Okresního soudu v Opavě více sporů s obdobným právním a téměř identickým skutkovým základem", že v těchto sporech mají účastníci řízení a jejich právní zástupci sídlo v Praze a že s ohledem na četnost sporů je pro žalobkyni a jejího právního zástupce časově a finančně nákladné cestování na jednání nařízená mimo Prahu.

Žalovaná 1) s přikázáním věci jinému soudu nesouhlasila. Uvedla, že ačkoliv má sídlo v Praze, v daném řízení "za ni vystupuje Územní pracoviště v Ostravě, zastoupené pro toto řízení pověřenou zaměstnankyní s pracovištěm v Šumperku", rovněž i žalovaná 2) je v řízení zastoupena Regionální pobočkou Ostrava, a sama žalobkyně má sídlo v Opavě, přikázání věci "soudu v Praze" proto pro účastníky řízení není hospodárnější. Důvodem přikázání věci jinému soudu nemůže být pouhá skutečnost, že účastník nebo jeho zvolený zástupce nemá bydliště či sídlo v obvodu věcně a místně příslušného soudu a tím spíše v případě, kdy druhá strana s navrhovanou delegací nesouhlasí.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána; účastníci mají právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku), a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě se řízení týká práva k nemovitostem. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci proto není obecný soud žalovaných, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno vlastnictví žalované 1) [srov. § 88 písm. b) o.s.ř.]; tímto soudem je Okresní soud v Bruntále. Důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo právní zástupce žalobkyně, nebo jinému soudu v Praze, v jehož obvodu měly sídlo žalované v době zahájení řízení, uvedené žalobkyní, nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Bruntále, který je ve věci soudem místně příslušným. Důvodem pro delegaci, se kterou žalované nesouhlasí, nemohou být ekonomická zátěž a obtíže zástupce žalobkyně spojené s dosažením místně příslušného soudu, zejména když žalované mají poblíž obvodu Okresního soudu v Bruntále svá územní pracoviště.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. rozhodl, že věc se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí "Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodními soud v Praze, či Okresnímu soudu v Praze".

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2017

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru