Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 438/2014Usnesení NS ze dne 16.02.2015

HeslaMístní příslušnost
Úschova
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:21.ND.438.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 438/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Olgy Puškinové ve věci úschovy částky 2.949.415,- Kč pro příjemkyni Termoelektro a.s., se sídlem v Srbsku, Uralska 9, Beograd-Palilula, IČ 07072139, za účasti složitele Mgr. Ing. Jiřího Proška, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-město se sídlem v Plzni, Rychtaříkova č. 1, o návrhu složitele na přijetí částky do úschovy, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 Sd 26/2014, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 Sd 26/2014, projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29. 9. 2014 navrhl složitel u Okresního soudu Plzeň-město, aby byla do úschovy soudu přijata částka 2.949.415,- Kč, představující přeplatek získaný provedením dražby obchodního podílu povinné (příjemkyně) v exekučním řízení. Exekuce byla nařízena usnesením Okresního soudu Praha-východ ze dne 5. 8. 2013, č.j. 27 EXE 1363/2013-19, k uspokojení pohledávky oprávněné ZK – TERMOCHEM s.r.o., se sídlem v Praze 9. Na základě rozhodnutí obchodního soudu v Bělehradě ze dne 17. 3. 2014, sp. zn. 4 St 181/2013, bylo vůči povinné zahájeno insolvenční řízení. Podle vyjádření soudního exekutora (složitele) výpis dokládající jmenování insolvenčního správce nebyl ani přes výzvu opatřen apostilou a nemůže být považován za veřejnou listinu. Přeplatek v exekučním řízení vyplatit nelze, neboť není ověřeno, kdo je k vyplacení přeplatku oprávněn, a není ani známo číslo účtu k jeho vyplacení.

Okresní soud Plzeň-město následně usnesením ze dne 7. 11. 2014, sp. zn. 29 Sd 26/2014-8, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

Výlučnost místní příslušnosti v řízení o úschovách, omezená na soud místa plnění, však ještě neznamená, že by se i pravomoc českých soudů omezovala jen na ty úschovy, u kterých se místo plnění nachází na území České republiky a že by i v této věci nemohla být založena pravomoc českých soudů podle jiných kritérií (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013.

Nejvyšší soud přitom již dříve ve své judikatuře dovodil, že za situace, kdy nelze určit jiný místně příslušný soud, zakládá místní příslušnost pro majetkové spory a jiné majetkové věci ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 568/2007 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2499/98, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 2, roč. 2001). Tento závěr se přitom vztahuje na všechny typy řízení bez ohledu na jejich spornou nebo nespornou povahu. Úprava místní příslušnosti v ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. se týká fyzických i právnických osob.

V posuzované věci však soudní exekutor podle svého sdělení „nemá k dispozici údaje o dalším majetku povinné společnosti“, když za majetek příjemkyně již nelze považovat obchodní podíl ve společnosti TERMOCHEM, spol. s r.o., se sídlem v Líbeznicích, který byl vydražen v exekučním řízení vedeném u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 27 EXE 1363/2013.

Z povahy věci je dále zřejmé, že, navrhuje-li přijetí peněz do soudní úschovy složitel, který má sídlo na území České republiky, ve prospěch příjemce se sídlem v zahraničí, o němž tvrdí, že mu nemůže plnit, protože není ověřeno, kdo je k vyplacení přeplatku oprávněn, a není ani známo číslo účtu k jeho vyplacení, tudíž příjemce „nezná“, je nutno učinit závěr, že místo plnění a tedy ani místní příslušnost soudu k rozhodnutí o úschově nelze zjistit (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 Nd 53/2010).

Jak vyplývá z výše uvedeného, k posouzení místní příslušnosti soudu v daném případě nejsou známa relevantní kriteria. Nejvyšší soud v obdobných situacích vychází při určení místní příslušnosti ze zásady hospodárnosti řízení zakotvené v § 6 o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud Plzeň-město. Přihlédl mj. k tomu, že sídlo soudního exekutora jako složitele je rovněž v obvodu tohoto soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2015

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru