Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 403/2018Usnesení NS ze dne 06.12.2018

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:21.ND.403.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 403/2018-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Jiřího Doležílka v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, zastoupeného Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792, proti povinnému M. M., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 108 460,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2012/2018, o určení místní příslušnosti soudu,

takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2012/2018, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 9 podal dne 23. 8. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 15. 8. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného v částce 108 460,75 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 5. 2018, č. j. 4 C 52/2018-55.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 8. 10. 2018 č. j. 66 EXE 2012/2018-14 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Na základě zjištění, že povinný byl naposledy registrován k pobytu na území České republiky jako občan EU od 10. 4. 2014 do 15. 4. 2014 na adrese XY a že v současné době není v evidencích cizineckého informačního systému hlášen k pobytu, dospěl k závěru, že ve věci chybějí podmínky místní příslušnosti, jelikož povinný nemá v České republice obecný soud podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný,

je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 12. 2018

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru