Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 394/2017Usnesení NS ze dne 23.01.2018

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:21.ND.394.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 394/2017-181

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Moravské fekální a kanální s.r.o., se sídlem v Modřicích, Brněnská č. 991, IČO 28340621, zastoupené Mgr. Robertem Holfeuerem, advokátem se sídlem v Brně, Purkyňova č. 2740/45, proti žalované ATTIC CZ s.r.o., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 3221/2, IČO 63468891, zastoupené Mgr. Ing. Markétou Hrabákovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Zahradníčkova č. 28/24, o 291.603,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 301/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 301/2015, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 11.10.2017 navrhla žalobkyně přikázání věci z důvodu vhodnosti „alternativně Městskému soudu v Brně nebo Okresnímu soudu pro Brno-venkov“, se zdůvodněním, že v Brně se nachází místo plnění (provedení díla), bydliště statutárního zástupce žalobkyně i žalované, sídlo žalobkyně a dále také bydliště žalobkyní a žalovanou navrhovaných svědků. Navíc i „zpracování nařízeného znaleckého posudku“ bude nutno provádět v Brně.

Žalovaná podáním ze dne 3.11.2017 vyjádřila s přikázáním věci nesouhlas. Důvody uváděné žalobkyní považuje za nerelevantní a účelové.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě stanovená ustanovením § 84 o.s.ř. jako místní příslušnost obecného soudu žalovaného], je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci k Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov), uvedené žalobkyní, nepředstavují okolnosti, jež by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání před místně příslušným Obvodním soudem pro Prahu 5. Skutečnost, že místo plnění (provedení díla) je v Brně, že žalobkyně nemá bydliště (sídlo) v obvodu příslušného soudu a ani že statutární zástupce žalobkyně a někteří z navrhovaných svědků mají bydliště v Brně, totiž nemůže již sama o sobě přikázání věci jinému soudu odůvodnit, neboť tuto situaci je případně možno řešit institutem dožádání podle ustanovení § 39 o.s.ř. [obdobně je tomu i v případě potřeby znaleckého zkoumání (příp. ohledání na místě samém)]. Uvedené platí tím spíše, když žalovaná, jejíž sídlo se nachází v obvodu příslušného soudu, s navrhovanou delegací nesouhlasí.

Nejvyšší soud ČR proto návrhu žalobkyně na přikázání věci Městskému soudu v Brně (Okresnímu soudu Brno-venkov) podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2018

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru