Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

21 Nd 370/2019Usnesení NS ze dne 10.09.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:21.ND.370.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

21 Nd 370/2019-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v exekuční věci oprávněného Pražská plynárenská, a. s. se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Národní č. 37, IČO 60193492, zastoupeného JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem se sídlem v Praze, Helénská č. 1799/4, proti povinné A. I., narozené dne XY, bytem v XY, Rumunsko, pro 16 920 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2060/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2060/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Nymburk Mgr. Tomáš Pospíchal podal dne 4. 7. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 28. 6. 2019 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 16 920 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. 11. 2018 č. j. 11 C 24/2017-32.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 12. 7. 2019 č. j. 14 EXE 2060/2019-11 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Na základě zjištění, že povinná neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona a že i pro „doručení exekučního titulu“ jí byl ustanoven opatrovník, a s přihlédnutím k tomu, že soudu není znám ani případný majetek povinné umístěný v jeho obvodu, dospěl k závěru, že je namístě postup podle § 11 odst. 3 o. s. ř., a vyslovil svoji místní nepříslušnost.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2019

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru